Croeso

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaethau adsefydlu a rheoli troseddwyr er mwyn helpu i leihau achosion o aildroseddu a helpu i amddiffyn y cyhoedd.

Rydym yn gweithio gyda throseddwyr risg isel a chanolig, gan reoli eu dedfrydau cymunedol a rhoi gwybodaeth, sgiliau a chymorth iddynt er mwyn eu galluogi i roi’r gorau i droseddu.

Rydym hefyd yn rheoli ac yn cynorthwyo troseddwyr risg isel a chanolig sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar ar drwydded, yn ogystal â throseddwyr sy’n cael eu dedfrydu i lai na 12 mis mewn dalfa.

Caiff Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ei redeg gan Working Links.

Newyddion diweddaraf


Community Payback
Gwneud iawn â chymunedau

Gyda’i gilydd mae grwpiau o droseddwyr sy’n cyflawni gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned drwy Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, yn rhan o’u dedfryd, wedi cwblhau dros 395,000 o oriau o wasanaeth er budd eu hardal leol yn ystod 2018.


Lee Dutton
Lee yn cael cymeradwyaeth gan Ymddiriedolaeth Butler

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd enwau’r sawl sydd wedi ennill gwobrau a chymeradwyaeth gan Ymddiriedolaeth Butler yn 2018-19 ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Lee Dutton, Uwch-weithiwr Achosion Plant a Theuluoedd yn Ymddiriedolaeth St Giles, sy’n bartner i ni, wedi cael ei gymeradwyo am ei waith.


Rocking horse
Ceffyl yn ceisio codi arian ar gyfer elusen

Mae ceffyl siglo a wnaed â llaw gan bobl sy’n cyflawni gweithgareddau Gwneud Iawn â’r Gymuned wedi’i roi i elusen er mwyn helpu i godi arian ar gyfer hosbis yng Nghaerdydd.