Croeso

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaethau adsefydlu a rheoli troseddwyr er mwyn helpu i leihau achosion o aildroseddu a helpu i amddiffyn y cyhoedd.

Rydym yn gweithio gyda throseddwyr risg isel a chanolig, gan reoli eu dedfrydau cymunedol a rhoi gwybodaeth, sgiliau a chymorth iddynt er mwyn eu galluogi i roi’r gorau i droseddu.

Rydym hefyd yn rheoli ac yn cynorthwyo troseddwyr risg isel a chanolig sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar ar drwydded, yn ogystal â throseddwyr sy’n cael eu dedfrydu i lai na 12 mis mewn dalfa.

Caiff Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ei redeg gan Working Links.

Newyddion diweddaraf


Caroline McCormack
Cydnabyddiaeth i enillwyr gwobrau’r maes prawf mewn seremoni yng Nghaerdydd

Yn ddiweddar mynychodd nifer o bobl o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, dan nawdd Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru, er mwyn dathlu eu gwaith caled, eu hymrwymiad a’u hymroddiad wrth iddynt weithio gyda throseddwyr a dioddefwyr i wella bywydau, trawsnewid cymunedau a lleihau aildroseddu.


Willowbrook Primary School
Ysgol yn diolch i droseddwyr

Mae grwpiau o droseddwyr sy’n gwneud iawn am y troseddau a gyflawnwyd ganddynt wedi helpu i weddnewid ysgol gynradd leol yn ystod y gwyliau hanner tymor.


BBR in action
Y rhaglen Creu Gwell Perthnasoedd ar waith

Mae dyn â hanes o gyflawni troseddau treisgar wedi canmol rhaglen y bwriedir iddi fynd i’r afael â phroblemau personol a gwella perthnasoedd yn y dyfodol.