Y rhaglen Creu Gwell Perthnasoedd ar waith

BBRMae dyn â hanes o gyflawni troseddau treisgar wedi canmol rhaglen y bwriedir iddi fynd i’r afael â phroblemau personol a gwella perthnasoedd yn y dyfodol.
 
Roedd gan Michael* euogfarnau am droseddau a oedd yn cynnwys Gwir Niwed Corfforol ac ymosod cyffredin, ac roedd rhai ohonynt wedi’u cyflawni yn erbyn ei bartner. Felly, cafodd ei gofrestru ar raglen Creu Gwell Perthnasoedd Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru.
 
Mae’n rhaglen achrededig sydd wedi’i hanelu at ddynion sydd wedi ymddwyn yn dreisgar yn eu perthnasoedd. Drwy gyfuniad o sesiynau grŵp a sesiynau unigol, mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn dysgu mwy am y mathau o ymddygiad sy’n gallu niweidio perthnasoedd. At hynny mae’r rhaglen yn gallu helpu pobl i ddeall eu hunain yn well a gweld sut y mae problemau personol yn cyfrannu at drais. Mae hefyd yn gallu cynorthwyo pobl i adeiladu ar eu cryfderau er mwyn goresgyn unrhyw anawsterau.
 
Ar ôl cwblhau’r rhaglen, dywed Michael ei fod erbyn hyn yn gallu ymateb yn well i sefyllfaoedd a chywiro ei ymddygiad os yw’n ymateb yn wael. Meddai, “Nid gormodiaith yw dweud fy mod i’n defnyddio bob dydd yr hyn a ddysgais i ar y cwrs Creu Gwell Perthnasoedd. Mae’r cwrs wir wedi gwella fy mherthnasoedd. Nid yn unig fy mherthynas â fy mhartner, ond fy mherthynas ag aelodau’r teulu a chydweithwyr hefyd.
 
“Diolch i’r cwrs, rwy’n asesu sefyllfaoedd yn aml yn awr; yn y gorffennol, byddwn i wedi gweithredu’n syth heb feddwl. Rwy’n fwy ystyriol, ac rwy’n asesu sefyllfaoedd sy’n datblygu ac yn eu gweld yn eu gwir oleuni heb wneud môr a mynydd o bethau.
 
“Hoffwn i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i hwyluswyr y cwrs, sef Lyn ac Emma. Rwy’n hollol siŵr na fyddwn i wedi dysgu cymaint ag y gwnes i o’r cwrs hebddyn nhw. Fe wnaethon nhw gyflwyno’r cwrs yn frwdfrydig ac roedden nhw’n wirioneddol awyddus i ddysgu rhywbeth i ni a fyddai’n ein helpu yn y dyfodol. Doedden nhw ddim yn beirniadu neb, ac roedd hynny’n ei gwneud yn hawdd i ni fod yn agored ac yn onest gyda’r grŵp. Roedd yn arbennig o ddefnyddiol i fi eu bod nhw’n cysylltu sgil penodol â sefyllfa yn eu bywyd nhw eu hunain. Roedd hynny’n gwneud i fi deimlo’n ‘normal’, a sylweddolais i fod pawb yn wynebu heriau o ddydd i ddydd ond mai’r hyn sy’n gwneud gwahaniaeth yw’r modd yr ydych yn delio â nhw.
 
“Rwy’n eithriadol o falch fy mod i wedi cymryd rhan yn y cwrs Creu Gwell Perthnasoedd, ac rwy’n gwybod y bydd yn parhau i newid fy mywyd er gwell. Rwyf wedi dysgu cymaint, ac rwy’n sylweddoli bod hon yn broses barhaus ac y byddaf yn dal i ddysgu ac yn dal i roi’r sgiliau ar waith.”
 
I gael gwybod mwy, darllenwch am ein rhaglenni achrededig.
 
* Newidiwyd yr enwau fel nad oes modd eu hadnabod