Lee yn cael cymeradwyaeth gan Ymddiriedolaeth Butler

Lee DuttonYn ddiweddar, cyhoeddwyd enwau’r sawl sydd wedi ennill gwobrau a chymeradwyaeth gan Ymddiriedolaeth Butler yn 2018-19 ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Lee Dutton, Uwch-weithiwr Achosion Plant a Theuluoedd yn Ymddiriedolaeth St Giles, sy’n bartner i ni, wedi cael ei gymeradwyo am ei waith.

Mae Gwobrau Ymddiriedolaeth Butler yn adlewyrchu rhai o’r enghreifftiau gorau o’r ymroddiad, y medr a’r creadigrwydd sydd i’w gweld ym mhob rhan o’r system cyfiawnder troseddol, ac mae’r enghreifftiau hynny’n aml yn deimladwy iawn. Bydd Ei Huchelder Brenhinol, y Dywysoges Frenhinol, Noddwr Ymddiriedolaeth Butler, yn cwrdd â phawb sydd wedi ennill gwobrau a chymeradwyaeth mewn Seremoni Wobrwyo yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Mae Lee wedi’i gymeradwyo am ei waith medrus a llawn cydymdeimlad wrth helpu teuluoedd y mae eu bywydau’n aml yn ddi-drefn, ac am fod yn fodel rôl sy’n uchel iawn ei barch ymhlith ei gydweithwyr a’i gleientiaid.

Enwebwyd Lee gan ei reolwr llinell, Justine Jenkins. Cafodd ddechrau heriol i’w fywyd, ac o’r adeg pan oedd yn 17 oed ymlaen treuliodd lawer o’r 20 mlynedd nesaf yn y carchar. Yn ystod ei ddedfryd olaf, roedd Lee yn benderfynol o fynd i’r afael â’i broblemau a rhoi trefn ar ei fywyd. Pan gafodd ei ryddhau yn 2014, daeth i gysylltiad ag Ymddiriedolaeth St Giles a chafodd ei hyfforddi i fod yn Gynghorydd Cymheiriaid yng Nghaerdydd. Yna, gwnaeth gais llwyddiannus am swydd lle’r oedd yn helpu’r sawl sy’n gadael y carchar i ymgartrefu’n ôl yn y gymuned, gan gynnig y math o gymorth nad oedd ar gael iddo ef pan oedd yn yr un sefyllfa.

Erbyn hyn, yn ei rôl fel uwch-weithiwr achosion sy’n cynorthwyo teuluoedd difreintiedig yng Nghaerdydd, mae Lee yn helpu teuluoedd sy’n byw bywydau di-drefn i gael sefydlogrwydd ac i symud tuag at annibyniaeth a chyflogaeth.

Meddai Justine: “Mae Lee yn brawf bod newid cadarnhaol yn gallu digwydd. Mae pobl iau sy’n profi cyfnodau tywyll yn ei ystyried yn fodel rôl credadwy ac mae pawb yn gwerthfawrogi ei wybodaeth, ei ddycnwch a’i natur benderfynol. Nid yw byth yn barod i roi’r ffidil yn y to, ac mae’n gwneud mwy nag sydd raid i gynorthwyo’r sawl y mae pobl eraill wedi troi eu cefn arnynt.”

Meddai Melissa Lobb, Rheolwr Arweiniol Partneriaethau Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: “Mae Lee yn gyfarwydd i ymarferwyr yn y gymuned ac yn uchel iawn ei barch, nid yn unig ymhlith Rheolwyr Troseddwyr ond hefyd ymhlith llawer o bobl eraill mewn sefydliadau sy’n cynnwys yr heddlu, gwasanaethau iechyd meddwl a chanolfannau cymunedol, i enwi dim ond rhai. Mae pawb yn gwybod am yr enw da sydd ganddo ac mae ei agwedd, ei frwdfrydedd a’i barodrwydd i gynorthwyo eraill wedi ei alluogi i newid bywydau nid yn unig y defnyddwyr gwasanaeth eu hunain ond hefyd eu teuluoedd.”

Meddai Lee wrth dderbyn y gymeradwyaeth: “Rwyf wrth fy modd o gael y gymeradwyaeth hon. Rwy’n ei hystyried yn dipyn o gamp o safbwynt fy nhaith bersonol, ac yn arwydd i bawb sy’n gweithio bob dydd yn yr un maes â fi bod yr holl bobl eraill sydd wedi cael profiadau tebyg i fi’n gallu newid eu bywyd er gwell. Cael yr effaith gadarnhaol yr wyf yn ei chael bob dydd sy’n gwneud i fi fod yn awyddus i lwyddo. Rwy’n mwynhau fy swydd yn fawr iawn."