Gwneud Iawn â’r Gymuned yn rhan o brosiect newydd gan y GIG

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar brosiect newydd i helpu i leihau gwastraff ac arbed arian gwerthfawr i’r GIG.

Ers deng mlynedd mae staff yr Adran Ffisiotherapi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi bod yn ailgylchu ac yn ailddosbarthu cymhorthion cerdded mewn ymgais i leihau gwastraff a sicrhau bod arian y GIG yn cael ei fuddsoddi’n well. 

Wrth i’r boblogaeth heneiddio ac oherwydd bod angen cymhorthion cerdded ar fwy o bobl yn dilyn llawdriniaeth neu oherwydd bod ganddynt gyflwr hirdymor megis arthritis, mae’r galw am gymhorthion cerdded yn cynyddu. 

Gall cymhorthion cerdded gael eu hailddefnyddio ar ôl cael eu hailwampio, ond ni chaiff llawer ohonynt eu dychwelyd. Roedd yr Adran Ffisiotherapi yn wynebu dwy her: yr her gyntaf oedd sut i gael mwy o bobl i ddychwelyd yr offer, a’r ail her oedd sut i gynyddu’r capasiti i ailwampio’r offer heb fod hynny’n effeithio ar y gofal a roddir i gleifion. Dangosodd amnest y byddai cleifion yn dychwelyd yr offer pe baent yn gwybod sut a ble y gallent wneud hynny. Roedd yr her a oedd yn gysylltiedig â chapasiti’n broblem fwy o lawer, a dyna lle camodd y Cwmni Adsefydlu Cymunedol i’r adwy i gynnig ateb.

Mae gwasanaeth Gwneud Iawn â’r Gymuned Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cynnig dull atal a chosb lem, effeithiol ac amlwg, oherwydd mae’n mynnu bod pobl yn ymgymryd â gwaith heriol gan roi rhywbeth pendant o werth yn ôl i’r cymunedau sydd wedi dioddef oherwydd troseddu.

Bydd y tîm Gwneud Iawn â’r Gymuned yn cynorthwyo’r Bwrdd Iechyd i ailwampio cymhorthion cerdded, a fydd yn golygu bod modd i fwy o gymhorthion cerdded gael eu hailgylchu a’u hailddefnyddio. Mae’n golygu nid yn unig bod cleifion yn cael eu cymhorthion cerdded yn brydlon, ond hefyd bod yr arian yn gallu cael ei ailfuddsoddi yn y GIG er mwyn gwella’r gofal a roddir i gleifion. Mae hefyd yn ein helpu ni, fel cymuned, i greu dyfodol cynaliadwy drwy wella ôl troed amgylcheddol y sefydliad.

Ar hyn o bryd, mae’r Bwrdd Iechyd yn dosbarthu dros 10,000 o gymhorthion cerdded bob blwyddyn. Dim ond traean y rheini a gaiff eu dychwelyd. Caiff chwarter y cymhorthion eu hailwampio a’u hailddosbarthu i rywun arall, gan arbed bron £20,000 y flwyddyn.  

Meddai Sue Rees, Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Ffisiotherapi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: “Mae’r Gwasanaeth Ffisiotherapi yn gweithio’n ddiflino i sicrhau’r gwerth gorau am arian ar gyfer y cyllid y mae’r gwasanaeth yn ei gael. 
 
“Drwy gydweithio â gwasanaeth Gwneud Iawn â’r Gymuned Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru i hwyluso’r gwaith o ailwampio cymhorthion cerdded, a thrwy ddarparu offer sy’n diwallu anghenion cleifion yn brydlon, gallwn arbed arian, lleihau amseroedd aros am offer a fenthycir, a lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd drwy weithio tuag at ddyfodol diwastraff. Hynny yw, mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn i unigolion, eu dyfodol nhw a dyfodol pob un ohonom ni.
 
“Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng y fenter hon a nodau ac egwyddorion y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Sonnir am y fenter hefyd yn amcanion llesiant Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.”
 
Meddai Lacey Meredith, Rheolwr Gwneud Iawn â’r Gymuned Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: “Rydym wrth ein bodd o allu ehangu ein partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r bartneriaeth hon yn enghraifft wych o’r gwaith yr ydym yn ei wneud yn y gymuned i helpu i leihau achosion o aildroseddu, gan sicrhau ar yr un pryd bod pobl yn cael cyfleoedd i droi profiad a allai fod yn negyddol yn rhywbeth mwy cadarnhaol drwy roi iddynt sgiliau newydd a allai arwain at fywyd mwy sefydlog nad yw’n cynnwys troseddu.
 
“Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae ein defnyddwyr gwasanaeth gyda’i gilydd wedi ymgymryd â bron 400,000 o oriau o wasanaeth er budd y gymuned drwy ein prosiectau yng Nghymru – gan gynnwys bron 70,000 o oriau yng Nghaerdydd yn unig.
 
“Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn ailwampio meinciau ac yn tirlunio iard mewn ysbytai lleol, a bydd y prosiect diweddaraf hwn yn cynnig tasgau defnyddiol ac ystyrlon eraill i’n defnyddwyr gwasanaeth.”