Troseddwyr yn trawsnewid clwb bocsio

Newport sporting clubMae clwb ffitrwydd a bocsio amatur sydd newydd symud i eglwys wrthi’n adnewyddu ei adeilad, diolch i grwpiau o droseddwyr sy’n gwneud iawn am eu troseddau.

Mae Clwb Chwaraeon Casnewydd, a sefydlwyd yn 1926 ac sydd wedi hyfforddi dros 150 o bencampwyr bocsio amatur ar lefel Cymru a Phrydain, newydd symud i lawr gwaelod Eglwys y Bedyddwyr y Santes Fair yn Baneswell.

Mae grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth, sy’n ymgymryd â gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, wedi bod yn gweithio yn y lleoliad newydd er mwyn gosod cyfleusterau newid, cawodydd a thoiledau newydd ac er mwyn addurno a gwneud mân waith atgyweirio.

Meddai Richard Waters, sy’n gadeirydd, yn drysorydd ac yn hyfforddwr yn y clwb: “Mae’r tîm Gwneud Iawn â’r Gymuned wedi bod yn allweddol o safbwynt ein helpu gyda’r gwaith adnewyddu, sy’n dangos pa mor dda y mae ein clwb – a gaiff ei redeg gan y gymuned – a’r gwasanaeth wedi rhyngweithio â’i gilydd. Gyda chymorth a brwdfrydedd y goruchwylydd, Brian Feeney, yn enwedig mae’r clwb yn barod yn awr i ailagor yn y gymuned. Hoffai’r clwb ddiolch i Brian, ei dîm a’r gwasanaeth am eu holl waith caled a’u hymroddiad i helpu gyda’r prosiect hwn.”

Meddai un defnyddiwr gwasanaeth, a ofynnodd am gael aros yn ddienw: “Mae campfa focsio fel hon yn helpu i gadw troseddwyr fel fi allan o drwbwl, ac yn helpu i’n hatal rhag torri’r gyfraith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i bobl fel fi ddysgu sgiliau – sgiliau paentio, bod yn brydlon a gweithio mewn tîm – ac rydym yn magu hunanhyder.

“Rwy’n cytuno bod rhoi gwasanaeth i’r gymuned yn gosb dda oherwydd mae’n mynd â’n hamser ni oddi arnom, sy’n beth gwerthfawr iawn. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ni feddwl am yr hyn yr ydym wedi’i wneud, a meddwl am yr amgylchiadau sydd wedi ein harwain at y pwynt hwn ac am y newidiadau y mae’n rhaid i ni eu gwneud ar gyfer y dyfodol.”

Working Links sy’n berchen ar Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ac sy’n ei reoli. I gael rhagor o wybodaeth am y modd y mae Working Links yn cynorthwyo cymunedau, ewch i www.workinglinks.co.uk.