Cydnabyddiaeth i enillwyr gwobrau’r maes prawf mewn seremoni yng Nghaerdydd

Caroline McCormack with Michael SpurrYn ddiweddar mynychodd nifer o bobl o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, dan nawdd Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru, er mwyn dathlu eu gwaith caled, eu hymrwymiad a’u hymroddiad wrth iddynt weithio gyda throseddwyr a dioddefwyr i wella bywydau, trawsnewid cymunedau a lleihau aildroseddu.
 
Dyma’r rhai a gafodd wobrau:
 
  • Graham Thomas, a enillodd y wobr am arweinyddiaeth ym maes prawf oherwydd ei waith fel rheolwr datblygu Gwneud Iawn â’r Gymuned
  • Peter Salami, a enillodd y wobr am gynorthwyo dioddefwyr oherwydd ei rôl fel hwylusydd Cyfiawnder Adferol
  • Caroline McCormack, a enillodd y wobr am newid bywydau ym maes prawf oherwydd ei rôl fel swyddog prawf, ar ôl iddi gael ei henwebu gan ddefnyddiwr gwasanaeth am iddi gael effaith gadarnhaol ar ei broses adsefydlu; ac
  • Aelodau’r Tîm Cyfiawnder Adferol, a enillodd wobr tîm y flwyddyn ym maes prawf, sy’n amlygu eu gwaith tîm gwych a’u brwdfrydedd anhygoel dros Gyfiawnder Adferol. 
Roedd gan Caroline ddau achos i ddathlu ar y noson, oherwydd hi hefyd a enillodd wobr Hyrwyddwr y Flwyddyn ym maes Prawf, a gyflwynwyd iddi gan Michael Spurr, Prif Weithredwr Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi.
 
Meddai Caroline ar ôl y digwyddiad: “Rwy’ wedi bod yn gweithio ym maes Prawf ers 20 mlynedd. Mae’n swydd anodd, ac nid yw ein gwaith da’n cael ei hyrwyddo’n aml iawn. Roedd cael y wobr yn syndod, yn sioc ac yn anrhydedd, ac roeddwn i’n gwerthfawrogi’r gydnabyddiaeth yn fawr.”
 
Cafodd y seremoni ei chyflwyno gan Amy Rees, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru: “Mae gallu cynnal y digwyddiad gwych hwn sy’n clodfori’r tîm rhagorol yng Nghymru yn fraint wirioneddol. Rwy’n gobeithio bod pawb a enillodd wobr wedi mwynhau’r dathliad.”
 
Meddai Dawn Blower, Cyfarwyddwr Prawf Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: “Rwy’n hynod o falch o’r gwaith yr ydym yn ei wneud yng Nghymru. Mae ein henillwyr yn esiamplau gwych o’r bobl broffesiynol ac ymroddedig ar draws y sefydliad sydd, bob dydd, yn gwella bywydau ac yn gwella cymunedau lleol.”
 
Ar wahân i’r seremoni wobrwyo, roedd aelodau ein tîm Cyfiawnder Adferol arobryn wedi paratoi stondin a oedd yn arddangos y gwaith da y maent yn ei wneud.
 
Meddai Rhian Lovell, Arweinydd Strategol Cyfiawnder Adferol: “Rydym wrth ein bodd o weld aelodau’r tîm Cyfiawnder Adferol yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith caled wrth iddynt alluogi dioddefwyr i symud ymlaen, a chael defnyddwyr gwasanaeth i gydnabod y niwed y maent wedi’i achosi.