Cymorth yn cael ei ganmol gan un a fu’n gaeth i alcohol

Mae dynes a fu’n gaeth i alcohol wedi canmol cymorth cydweithredol Canolfan Adsefydlu Touchstones 12 ym Mae Colwyn a gwasanaethau prawf integredig Cymru am ei helpu i newid ei bywyd er gwell.

Cafodd Jean*, sy’n 54 oed ac sy’n byw yn Sir Ddinbych, orchymyn cymunedol dan oruchwyliaeth am 12 mis gyda gofyniad i fynychu cwrs ynghylch alcohol, wedi i lys ei chael yn euog o yfed a gyrru. Cafodd ei gwahardd rhag gyrru am 28 mis hefyd.

Meddai: “Roeddwn i wedi bod yn gyrru gyda 104 microgram o alcohol mewn 100 mililitr o anadl, ac felly roeddwn i ymhell dros yr hyn sy’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith. Rwy’n alcoholig. Rwy’ wedi bod yn alcoholig ers blynyddoedd, ond rwy’ wedi cael cyfnodau hir pan nad oeddwn yn yfed ac yna wedi llithro’n ôl i’r arfer.

“Digwyddodd hyn wedi i mi lithro’n ôl i’r arfer ac wedi cyfnod o yfed oherwydd argyfwng. Roeddwn i wedi parhau i yfed ar ôl colli fy swydd, ac roeddwn i wedi dechrau cael trafferth rheoli fy mywyd unwaith eto. Canlyniad hynny oedd i mi beryglu bywyd pobl eraill a’m bywyd i mewn eiliad o feddwdod hurt.

“Doeddwn i erioed wedi gorfod ymwneud â gwasanaethau prawf o’r blaen, ac felly doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl. Roeddwn i’n cysylltu’r gwasanaeth prawf â chosb ac roeddwn i’n teimlo’n ofnus. Roedd fy nghyfarfod cyntaf â Joanne, fy swyddog prawf, yn galonogol iawn. Esboniodd ei bod hi yno i’m cynorthwyo a buom yn trafod fy euogfarn am yfed a gyrru. Er ei bod hi’n cydnabod difrifoldeb y drosedd, roedd ganddi lawer iawn o empathi a chydymdeimlad. Roedd hi’n gweld fy mod i’n edifar. Esboniodd ei bod am fy nghynorthwyo a chynnig atebion ymarferol er mwyn i mi allu symud ymlaen, a dywedodd y gallwn i gael mwy o help ac arweiniad pe bai eu hangen arnaf. Roedd y ddynes a oedd yn gyfrifol am y cwrs ynghylch alcohol yn garedig hefyd ac yn barod iawn i helpu.”

Ond a hithau’n mynd yn fwyfwy caeth i alcohol gwaethygodd cyflwr Jean, cwympodd gan ddioddef anaf difrifol a chafodd ei derbyn i’r ysbyty. Ar ôl cael gwybod y gallai golli ei chartref ac ar ôl ymddangos gerbron y llys am fethu â mynychu ei chyfarfodydd prawf, cafodd ei derbyn i Ganolfan Adsefydlu Touchstones 12 ym Mae Colwyn. Roedd wedi cyfarfod â Lindsay, y swyddog tai lleol, a Steph, y swyddog cyswllt alcohol, yn Ysbyty Glan Clwyd a buont yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod Jean yn cael lle yn y ganolfan.

Yno, cyfarfu â Rob a’r tîm ac mae’n dweud bod y profiad wedi bod yn wych. Cafodd lawer iawn o gefnogaeth, ac mae’n dal i’w chael, ac yn sgîl y cydweithio rhwng Emma, ei gweithiwr allweddol, a’r gwasanaethau prawf medrodd Jean ddechrau rheoli ei gorchymyn yn swyddfa’r gwasanaeth prawf ym Mae Colwyn a gweithio gydag Eirian, a oedd yn swyddog prawf newydd.

Meddai: “Gydag amgylchedd cynnes a diogel Touchstones 12, cymorth a chefnogaeth y staff ymroddedig, a gwaith y gwasanaeth prawf, rwyf wedi cwblhau fy ngorchymyn. Rwyf wedi bod yn sobor am un ar ddeg mis bron, ac rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau newydd yn y tŷ. Rwy’n gallu mynd i grwpiau cymorth a chefais fy nghyfeirio at Ganolfan Ddysgu’r Bae ym Mae Colwyn, a diolch i gymorth fy nhiwtor, Abby, rwyf bellach yn gallu symud ymlaen i Goleg Llandrillo i ddechrau ar gwrs gweinyddu busnes.

“Rwyf hefyd wedi cwblhau cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn y tŷ, gan gynnwys cwrs deg wythnos o hyd gydag elusen Barnardo’s, lle cefais gyfle i archwilio dibyniaeth ar sylweddau ac effaith hynny ar blant ac aelodau’r teulu. Mae’r cwrs tair wythnos o hyd ar atal pobl rhag llithro’n ôl i’r arfer o gamddefnyddio sylweddau’n wych, ac erbyn hyn rwy’n teimlo’n hyderus ynghylch fy ngallu i ymdopi y tu allan i’r ganolfan.

“Rwy’n credu bod Touchstones 12 wedi achub fy mywyd i bob pwrpas. Mae Joanne ac Eirian, fy swyddogion prawf, wedi dod yn rhan bwysig iawn o’m rhwydwaith cymorth wrth i mi barhau i wella yn y ganolfan.”

*newidiwyd yr enw fel nad oes modd ei hadnabod