Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr alwedigaethol

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CRC) Cymru wedi cael ei enwi fel un o’r prif gyflogwyr sydd wedi ymrwymo i hyfforddiant galwedigaethol.

Mae angen gweithwyr cyfrifol a medrus ar y CRC, sy’n darparu gwasanaethau prawf i 10,000 o droseddwyr risg isel neu risg ganolig, er mwyn gwarchod y cyhoedd, lleihau aildroseddu a helpu i wneud Cymru’n wlad fwy diogel.

Roedd y CRC yn un o dri chyflogwr ar draws y wlad i gyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau VQ, a gynhaliwyd yng Ngwesty a Sba Dewi Sant, Caerdydd.

Mae’r gwobrau blynyddol, sy’n cael eu trefnu gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) a ColegauCymru / CollegesWales, yn dathlu llwyddiannau dysgwyr a chyflogwyr o bob cwr o Gymru.

Gwasanaeth Asesu VQ wnaeth enwebu CRC Cymru.  Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae 70 o swyddogion gwasanaeth prawf CRC Cymru wedi ennill diploma galwedigaethol mewn ymarfer gwasanaeth prawf  (VQ3), disgwylir y bydd 34 arall yn cymhwyso erbyn mis Gorffennaf 2016 ac mae pedwar gweithiwr wedi ennill dyfarniad ar gyfer aseswyr.

Dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: “Mae sgiliau galwedigaethol yn cael effaith enfawr ar economi Cymru, ac rydyn ni’n gweld gwerth safon aur y cynlluniau dysgu galwedigaethol sy’n cael eu darparu i bobl ledled Cymru.

“Mae’r Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol a’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol yn gyfle perffaith i ni ddathlu safon uchel y dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol sydd ar waith yng Nghymru, yn ogystal â llwyddiannau a chyflawniadau ein dysgwyr.

“Mae Cymwysterau Galwedigaethol o safon yn hanfodol er mwyn rhoi'r sgiliau, yr arbenigedd, yr ysgogiad a'r ysbrydoliaeth angenrheidiol i unigolion a busnesau allu symud ymlaen. Yn y pen draw, dim ond gyda phobl sydd wedi’u hyfforddi’n briodol ac sy’n meddu ar y sgiliau priodol y gallwn ni ddatblygu economi Cymru.

“Mae nifer o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau VQ eleni wedi dangos eu bod yn arweinwyr y dyfodol neu’n entrepreneuriaid uchelgeisiol, sy’n gallu gwneud penderfyniadau busnes cadarn a gwella cynhyrchiant.”

Pennawd y llun: Chwith i dde: Suzanne Sweeney (Cyn reolwr Dysgu a Datblygu), Diana Binding (Pennaeth Uned Cyflawni Lleol Gwent), Dawn Blower (Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Prawf), Alan Plumb (VQAS), Debbie Ayriss (VQAS), Judith Piontecki (Gweinyddwr Dysgu a Datblygu) a Ceinwen Gwilym (Hyfforddwr/Asesydd Dysgu a Datblygu)