Gwaith gwasanaeth prawf Cymru yn cael sylw mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Mae cyflawniadau TRI gweithiwr prawf o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi’u cydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Cafodd Megan Jenkins sy’n gydlynydd defnyddwyr gwasanaeth, Becky Phillips sy’n swyddog gwasanaethau prawf a Harriet Ransome sy’n gydlynydd cyfiawnder adferol eu cynnwys ar y rhestr fer yn seremoni wobrwyo Pencampwr Prawf y Flwyddyn y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, a gynhaliwyd yn Macclesfield ym mis Gorffennaf.

Mae’r gwobrau yn dathlu cyflawniadau gweithwyr y 21 o Gwmnïau Adsefydlu Cymunedol a geir ledled Cymru a Lloegr yn ogystal â’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol.

Cyrhaeddodd Megan y rownd derfynol yn y categori ymyriadau, a chafodd ei chanmol am chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu partneriaethau cryf a chynorthwyo’r sawl sy’n gadael y carchar wrth iddynt ailymgartrefu yn y gymuned. Yn ôl Megan, y ffaith iddi gael ei rhoi ar raglen adsefydlu defnyddwyr cyffuriau dros ddeng mlynedd yn ôl gan ei swyddog prawf ar y pryd a achubodd ei bywyd.

Erbyn hyn, mae Megan yn defnyddio ei phrofiad personol i gynorthwyo pobl eraill ac mae wedi helpu i greu grŵp ymyrryd sy’n cynnig gwasanaeth mentora gan gymheiriaid, sy’n sicrhau bod troseddwyr yn clywed llais credadwy a all gynnig anogaeth iddynt a thrafod pynciau anodd.

Cafodd Becky ei chynnwys ar y rhestr fer yn y categori rheoli troseddwyr, oherwydd ei bod yn sicrhau bod y troseddwyr wrth wraidd pob agwedd ar ei gwaith a’i bod wedi creu amgylchedd iddynt sy’n diwallu eu hanghenion.

Mae dull rhagweithiol Becky o weithredu a’i hagwedd benderfynol wedi arwain at sefydlu canolfan gymunedol amlasiantaeth gyntaf Cymru ym Maesteg. Erbyn hyn, mae 37 o asiantaethau partner yn cynnig cymorth o ran iechyd, cymorth i’r sawl sy’n camddefnyddio sylweddau, cymorth ariannol a chymorth i’r sawl sydd mewn galar, ymhlith gwasanaethau eraill, dan yr un to.

Cafodd Harriet, gyda dau berson arall, gydnabyddiaeth am ei gwaith ym maes cyfiawnder adferol, sy’n grymuso dioddefwyr troseddau trwy roi hyder a sicrwydd iddynt yn Nyfed-Powys. Mae wedi trefnu llawer o gyfarfodydd wyneb yn wyneb rhwng dioddefwyr a throseddwyr – mewn un achos, cymerodd y cyfarfod hwnnw flwyddyn i’w drefnu.

Cafodd Harriet ei chanmol am ei harweinyddiaeth wrth iddi annog ei chydweithwyr i fabwysiadu’r cynllun, ar y cyd ag asiantaethau eraill.

Meddai cyfarwyddwr prawf Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, Dawn Blower: “Roedd yn fraint cael ymuno â’n gweithwyr llwyddiannus yn y seremoni wobrwyo. Mae’r tair ohonynt yn adlewyrchu’r gwaith gwych nad yw’n aml yn cael llawer o sylw yn y gwasanaeth prawf. Maent wedi gwneud cyfraniadau gwerthfawr i’w cymunedau lleol yng Nghymru, gan helpu’r bobl y mae arnynt angen eu help fwyaf.”