Rhaglenni wedi’u hachredu 

Accredited programmes

Yn rhan o ddedfryd mae’n bosibl y bydd rhywun yn cael gorchymyn i fynychu rhaglen i grŵp neu i unigolyn, a all helpu i newid ei ymddygiad er gwell.         

Nod ein rhaglenni yw helpu i:

 • wella sgiliau meddwl pobl 
 • annog pobl i gyd-dynnu’n well ag eraill 
 • lleihau agweddau gwrthgymdeithasol 
 • lleihau’r tebygolrwydd y bydd unigolyn yn aildroseddu 
 • cadw pobl eraill yn ddiogel.

Ar hyn o bryd rydym yn darparu dwy raglen wahanol – Creu Gwell Perthnasoedd a’r Rhaglen Sgiliau Meddwl.

Mae ein rhaglen Creu Gwell Perthnasoedd yn helpu i leihau’r risg o aildroseddu ac yn hybu diogelwch partneriaid a phlant yr unigolyn ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Mae’n galluogi pobl i ddeall pam y maent wedi ymddwyn yn ymosodol yn eu perthnasoedd personol, a deall yr agweddau a’r credoau a oedd yn sail i’r ymddygiad hwnnw.
  
Mae hefyd yn helpu pobl i:

 • ddysgu mwy am y gwahanol fathau o ymddygiad sy’n niweidio perthnasoedd
 • dod i’w deall eu hunain yn well
 • gweld sut y mae problemau personol yn chwarae rhan yn y modd y maent wedi ymddwyn yn ymosodol tuag at eu partner
 • darganfod eu cryfderau ac adeiladu arnynt a’u defnyddio i wella perthnasoedd
 • datblygu’r sgiliau sydd ganddynt a dysgu rhai newydd er mwyn goresgyn unrhyw anawsterau y maent yn eu hwynebu.

Mae ein Rhaglen Sgiliau Meddwl yn helpu pobl i beidio ag aildroseddu ac yn lleihau’r risg o niwed sy’n gysylltiedig â throseddwyr. Mae’n helpu i hybu newid er gwell o ran ymddygiad, megis sgiliau datrys problemau, ac mae’n galluogi unigolion i gymryd camau cadarnhaol i roi’r gorau i aildroseddu. Mae modd gwella sgiliau rhyngweithio cymdeithasol pobl a’u gallu i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol.

Mae hefyd yn helpu pobl i:

 • ddeall y rhesymau dros eu hymddygiad 
 • adnabod a rheoli eu hemosiynau a sicrhau eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau a reolir yn well
 • datblygu sgiliau newydd 
 • gosod a chyflawni nodau er mwyn cadw allan o drwbwl.