Canolfannau Ymbresenoli Hŷn

Senior attendance centres

Mae ein Canolfannau Ymbresenoli Hŷn wedi’u hanelu at oedolion ifanc rhwng 18 a 24 oed sydd wedi cyflawni troseddau lefel isel i ganolig, ac maent wedi’u hanelu yn benodol at bobl sydd wedi cael collfarn SACsam y tro cyntaf.

Mae Canolfannau Ymbresenoli Hŷn yn darparu elfen o gosb ond maent hefyd yn darparu digon o gyfleoedd i gyflawni gwaith adsefydlu cadarnhaol a chefnogol, sydd yr un mor bwysig. 

Mae ein Canolfannau Ymbresenoli Hŷn yn helpu i drefnu gweithgareddau adeiladol sy’n mynd i’r afael ag ymddygiad troseddol, sydd yn ei dro’n lleihau’r risg o aildroseddu. Maent yn annog pobl i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw ac yn hybu ymdrechion i wella lles emosiynol a chorfforol, addysg, cyflogadwyedd a sgiliau bywyd a fydd yn gwella eu cyfleoedd o ran cyflogaeth.

Bydd mynychu Canolfan Ymbresenoli Hŷn yn helpu pobl i:

  • fyfyrio ynghylch eu trosedd a chanolbwyntio ar eu hymddygiad troseddol
  • datblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb personol a hunanddisgyblaeth
  • dysgu a datblygu sgiliau ymarferol a diddordebau newydd
  • deall sut i reoli eu harian 
  • cael perthnasoedd llwyddiannus, sy’n cynnwys parch at rieni/partneriaid, a meithrin sgiliau magu plant a sgiliau cymdeithasol
  • dysgu sut i fyw bywyd iach.