Cyn ac ar ôl bod yn y carchar

Pam y mae’n rhaid i mi adrodd i’r gwasanaeth prawf cyn ac ar ôl i mi adael y carchar?

Bydd bron pob troseddwr yn cael cymorth ychwanegol pan fyddant yn gadael y carchar, dan wasanaethau ailsefydlu Drwy’r Giât. Diben y gwasanaethau hyn yw ei gwneud yn haws i chi ddychwelyd i’ch cymuned a byw bywyd didrosedd. Maent yn cynnwys cymorth i ddod o hyd i lety a swydd, a chyngor ynghylch rheoli eich arian.

Caiff eich pecyn cymorth ei greu er mwyn eich helpu i fynd i’r afael â’ch problemau penodol chi. Efallai y bydd angen help arnoch i ddod o hyd i wasanaethau gofal iechyd neu i adeiladu pontydd â’ch teulu.

Pryd y bydd y gwasanaeth hwn yn dechrau?

Bydd eich help dan wasanaethau Drwy’r Giât yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn mynd i’r carchar. Cyn pen tri diwrnod ar ôl i chi gyrraedd, bydd cwestiynau’n cael eu gofyn i chi er mwyn nodi eich anghenion o ran ailsefydlu. Dyma ran gyntaf rhywbeth a elwir yn Adnodd Sgrinio Sylfaenol mewn Dalfa.

Ychydig ddiwrnodau’n ddiweddarach, bydd Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru sy’n darparu gwasanaethau prawf yn trefnu ail ran yr Adnodd Sgrinio, pan fydd cynllun ailsefydlu personol yn cael ei greu ar eich cyfer.

Yna, byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n rhan o drefn y carchar, a fydd yn eich paratoi ar gyfer yr adeg pan fyddwch yn cael eich rhyddhau maes o law.

Pam yr wyf yn cael fy symud i garchar arall?

Yn rhan o’r gwasanaeth ailsefydlu, byddwch yn cael eich symud i garchar ailsefydlu yn ardal eich cartref 12 wythnos cyn y dyddiad y byddwch yn cael eich rhyddhau o’r carchar, os nad ydych eisoes yn y carchar hwnnw. Byddwch yn cael cyfle i sôn am eich anghenion ar gyfer gadael y ddalfa, a gwneud trefniadau terfynol ar gyfer yr adeg pan fyddwch yn cael eich rhyddhau o’r carchar.

Pa gymorth y byddaf yn ei gael?

Gall y pecyn cymorth yr ydym yn ei gynnig gynnwys y canlynol:

  • Cymorth i ddod o hyd i rywle i fyw a dod o hyd i swydd
  • Cyngor ynghylch arian a dyled
  • Help a chyngor i weithwyr rhyw a dioddefwyr trais domestig.

Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn nodi gwasanaethau ychwanegol er mwyn eich helpu i beidio â throseddu yn y dyfodol. Bydd eich rheolwr troseddwyr yn ymwneud â chi ac yn eich cynorthwyo drwy gydol cyfnod eich Trwydded / Goruchwyliaeth Ôl-ddedfryd, gan weithio ar sail y problemau ailsefydlu a nodwyd gennych tra oeddech yn y ddalfa.