Canolfannau cymunedol

Mae canolfannau cymunedol yn un o’r dulliau allweddol yr ydym yn eu defnyddio’n gynyddol i gyflawni ein gwaith. Mae’n ddull gweithredu amlasiantaethol lle mae ystod o asiantaethau’n cydweithio i ddarparu gwasanaeth cydgysylltiedig mewn un lleoliad.

Mae’r troseddwyr yr ydym yn eu goruchwylio ac aelodau eraill o’r gymuned yn gallu cael mynediad i ystod o wasanaethau, cyfleusterau a chyfleoedd mewn lleoliad cymunedol, ac mae hynny’n sicrhau bod modd ymateb dan yr un to i’r problemau y mae pobl yn aml yn eu hwynebu. Mae’n galluogi pobl i gael mynediad i wasanaethau’n agos at adref, ac rydym yn gwybod bod hynny’n rhan bwysig o’r broses adsefydlu a’r gwaith o atal rhagor o ymddygiad troseddol.

Nod pob canolfan gymunedol yw darparu cymorth o ran tai a dyledion, darparu gwasanaethau i fynd i’r afael â dibyniaeth ar sylweddau, a darparu cyfleoedd o ran cyflogaeth a hyfforddiant. Yn ogystal, mae llawer o’r canolfannau yn darparu ystod o wasanaethau a chyfleusterau eraill, gan gynnwys gwasanaeth mentora, gwasanaethau iechyd meddwl, undebau credyd, campfa, lluniaeth, cyfleoedd i wirfoddoli a darpariaeth ymarferol arall. Yn aml, bydd y math hwn o gymorth yn helpu i leihau achosion o aildroseddu.