Gwneud Iawn â’r Gymuned

Mae’r cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned o fudd i gymunedau lleol ar draws y rhanbarth, wrth i droseddwyr wneud iawn am y troseddau y maent wedi’u cyflawni. Mae’r prosiectau yn amrywio o gasglu sbwriel i glirio isdyfiant trwchus, cyflawni prosiectau amgylcheddol, atgyweirio ac ailaddurno canolfannau cymunedol neu gael gwared â graffiti. Mae’r troseddwyr yn gweithio’n rhan o dîm neu ar eu pen eu hunain a chânt eu monitro gan oruchwylydd tra byddant yn gweithio drwy’r dydd.

Mae nifer o fanteision yn perthyn i’r cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned:

  • Mae’n darparu cosb anodd, effeithiol ac amlwg a dull o atal pobl rhag troseddu, gan ei fod yn gorfodi pobl i ymgymryd â gwaith heriol ar adegau anghyfleus, ar benwythnosau fel rheol.
  • Mae’n rhoi rhywbeth clir, gwirioneddol sy’n werthfawr yn ôl i’r cymunedau sy’n dioddef o ganlyniad i droseddau.
  • Mae’n fodd i ddefnyddwyr gwasanaeth gael profiadau cadarnhaol o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy gydweithio fel tîm mewn modd trefnus a disgybledig, gan wneud rhywfaint o iawn ar yr un pryd am y niwed y maent wedi’i achosi.
  • Mae’n galluogi defnyddwyr gwasanaeth i ddysgu sgiliau newydd a all eu helpu i gael swydd gyflogedig a byw bywyd mwy sefydlog, cadarnhaol a didrosedd yn y dyfodol.

Enwebu prosiect

Rydym yn dewis prosiectau a fydd yn gwneud cyfraniad i gymunedau ond na fyddant yn cymryd gwaith oddi wrth ddinasyddion sy’n ufuddhau i’r gyfraith. Mae’n galluogi elusennau a grwpiau cymunedol lleol i ymgymryd â phrosiectau na fyddent fel arall yn gallu eu fforddio.

Oes gennych chi brosiect yr ydych yn credu y gallai’r cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned eich helpu i’w gyflawni? Er mwyn i’ch prosiect gael ei ystyried, rhaid iddo fodloni’r meini prawf canlynol:

  • Rhaid ei fod o fudd i’r gymuned leol
  • Rhaid ei fod yn heriol ac yn anodd
  • Rhaid ei fod yn werth chweil ac yn adeiladol
  • Rhaid ei fod yn ei gwneud yn amlwg bod y troseddwyr yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.

Gall unrhyw un enwebu prosiect, felly os ydych yn unigolyn, yn aelod o glwb, yn grŵp cymunedol, yn grŵp ffydd neu’n fudiad gwirfoddol a bod gennych brosiect sy’n bodloni’r meini prawf uchod, llenwch y ffurflen ganlynol.

Bydd o fudd i’r gymuned leol
Ni fydd yn cymryd gwaith gyda thâl oddi wrth bobl eraill
Bydd yn werth chweil ac yn adeiladol
Bydd yn ei gwneud yn amlwg bod y troseddwyr yn cyfrannu’n gadarnhaol i’r gymuned
Cyn pen 1-3 mis
Does dim gwahaniaeth
Toiledau a chyfleusterau golchi dwylo
Lluniaeth, gan gynnwys diodydd poeth a dŵr
Lle addas i gael seibiant (gyda chysgod, yn ddelfrydol)
Tystysgrif yswiriant atebolrwydd cyhoeddus
Gallwn
Na allwn