Dedfrydau cymunedol

Caiff troseddwyr sy’n cael eu dedfrydu gan lysoedd i gwblhau eu gorchmynion yn y gymuned eu goruchwylio gan reolwr troseddwyr. Mae’n bosibl hefyd y bydd rheolwr troseddwyr yn ymwneud â datblygu pecyn cymorth sy’n cynnig help o ran tai, iechyd meddwl, addysg a hyfforddiant, a rheolaeth ariannol.

Yn rhan o orchymyn bydd yn ofynnol yn aml i droseddwr wneud gwaith di-dâl sy’n waith corfforol anodd, y cyfeirir ato hefyd fel Gwneud Iawn â’r Gymuned. Mae’r cynllun wedi bod yn effeithiol o safbwynt lleihau achosion o aildroseddu.

Yn ogystal â gwaith di-dâl, mae’n bosibl hefyd y bydd yn rhaid i droseddwyr gymryd rhan mewn rhaglenni sy’n mynd i’r afael â phroblemau ymddygiad megis camdriniaeth ddomestig, camddefnyddio sylweddau, yfed a gyrru, a gamblo.

Drwy gyflawni eu dedfryd yn y gymuned gall troseddwyr gadw mewn cysylltiad â’u teulu a chadw eu cartref, sy’n ddau ffactor a all helpu i atal pobl rhag aildroseddu.