Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Pobl sydd wrth wraidd Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, ac mae cydraddoldeb yn rhan annatod o’r Cwmni yn yr un modd.

Er mwyn sicrhau bod Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cydymffurfio bob amser â’r gofynion o ran cydraddoldeb, mae nifer o flaenoriaethau wedi’u nodi a’u troi yn gynllun gweithredu. Rydym o’r farn bod yr amcanion yn ddeinamig ac y byddant yn ein cynorthwyo i brif ffrydio cydraddoldeb a hawliau dynol, hybu cynwysoldeb, a darparu gwasanaethau gwell sy’n diwallu anghenion ein defnyddwyr gwasanaeth a’n gweithwyr.

Ein Cyfarwyddwr Prawf sy’n gyfrifol yn gyffredinol am gydraddoldeb ac amrywiaeth, a bydd yn parhau i sicrhau bod y sefydliad yn dal i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth sy’n hygyrch i bawb a’i fod yn datblygu diwylliant o ran y gweithle sy’n gwerthfawrogi ac yn croesawu amrywiaeth.

Amcanion cydraddoldeb:

Ein nod yw:

  • cyhoeddi gwybodaeth berthnasol a chymesur yn flynyddol sy’n dangos bod sylw dyledus yn cael ei roi i’r Ddyletswydd Cydraddoldeb ac y cydymffurfir â’r ddyletswydd honno;
  • sicrhau bod amcanion yn benodol ac yn fesuradwy;
  • cyhoeddi amcanion mewn modd sy’n golygu eu bod yn hygyrch i’r cyhoedd.

Caiff y blaenoriaethau eu nodi gan ein staff a’n defnyddwyr gwasanaeth a chânt eu hymgorffori yn ein Cynllun Busnes er mwyn sicrhau bod cydraddoldeb yn rhan o fusnes pob dydd pawb. Rydym yn gwerthfawrogi adborth ynghylch ein hamcanion gan bawb sydd â budd ynddynt, gan gynnwys ein staff, rhanddeiliaid, grwpiau gwirfoddol a sefydliadau statudol, oherwydd mae o gymorth i ddatblygu amcanion pellach ar gyfer cydraddoldeb.

Adrodd ynghylch cydraddoldeb:

Mae’r Ddyletswydd Cydraddoldeb a ddaeth i rym yn 2011 yn berthnasol i gyrff cyhoeddus a chyrff eraill sy’n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus. Bwriad y ddyletswydd yw hybu dulliau da o wneud penderfyniadau drwy sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn ystyried sut y bydd eu gweithgareddau’n effeithio ar wahanol bobl, gan helpu’r cyrff dan sylw i ddarparu polisïau a gwasanaethau sy’n effeithlon ac yn effeithiol, sy’n hygyrch i bawb ac sy’n diwallu’r anghenion amrywiol sydd gan randdeiliaid.

Mae’r Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol yn ddogfen gynhwysfawr am ein gweithgareddau ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy gydol y flwyddyn flaenorol.

Monitro cydraddoldeb:

Monitro cydraddoldeb yw’r broses a ddefnyddir gennym i gasglu a dadansoddi gwybodaeth bersonol ein staff a’n defnyddwyr gwasanaeth. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i sicrhau bod ein gwasanaethau’n cael eu darparu mewn modd sy’n hybu mynediad ar gyfer pob un o’n cymunedau amrywiol, gyda chanlyniadau tebyg yn sgîl defnyddio ein gwasanaethau.

Cymorth i staff 

Rydym yn ymdrechu i fod yn gyflogwr delfrydol i bawb. Er mwyn gwasanaethu ein cymunedau amrywiol, mae’n bwysig ein bod yn cyflogi gweithlu medrus a chydnerth sy’n cynrychioli ac yn deall anghenion y gymuned leol. Rydym yn cynorthwyo’r staff i ymwneud â’r cymdeithasau cenedlaethol canlynol
san gynnwys Y Gymdeithas Swyddogion Prawf Duon, Cymdeithas Genedlaethol Staff Prawf Asiaidd ac Rhwydwaith Cenedlaethol Staff Anabl.

Fforwm cydraddoldeb

Bydd ein fforwm cydraddoldeb yn cael ei sefydlu a bydd yn darparu arweinyddiaeth weithredol a chyfeiriad o safbwynt cydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd y fforwm yn cael gwybodaeth a data’n rheolaidd am berfformiad er mwyn llywio’r blaenoriaethau a’r camau gweithredu sy’n ofynnol i hybu gwelliant parhaus. Bydd gan y fforwm rôl allweddol i’w chwarae o safbwynt llunio a monitro’r amcanion cydraddoldeb.