Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth

Education, training and employment

Mae ein modiwlau Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth yn helpu pobl sydd â chofnod troseddol i oresgyn unrhyw rwystrau i gyflogaeth. Mae helpu pobl i ddarganfod beth y maent am ei wneud mewn ETEgwirionedd neu beth sydd o ddiddordeb iddynt yn allweddol, yn ogystal ag adnabod unrhyw anghenion penodol o ran addysg a hyfforddiant. 

Mae Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth yn helpu i leihau’r risg o aildroseddu ac yn cynorthwyo pobl i oresgyn eu rhwystrau ac anelu at gyflogaeth.

Mae Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth yn helpu unigolion i:

  • ddatblygu nodau realistig ac uchelgeisiol 
  • cael mynediad i addysg a hyfforddiant ac ennill cymwysterau, er enghraifft mewn Saesneg a Mathemateg 
  • dysgu sgiliau uwch a chael eu hyfforddi ar gyfer swyddi neu yrfaoedd penodol 
  • hybu hyder a hunan-barch 
  • datblygu ac ysgrifennu CV proffesiynol
  • datblygu sgiliau i chwilio ac ymgeisio am swyddi, megis sgiliau i lenwi ffurflenni cais a pharatoi ar gyfer cyfweliad
  • datgelu collfarn i ddarpar gyflogwyr 
  • cadw swydd pan fyddant wedi dechrau gweithio.