Cymorth o ran iechyd meddwl

Mental health support

Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin ymysg y sawl sy’n dod drwy’r system cyfiawnder troseddol, o’u cymharu â gweddill y boblogaeth.
 
Gall fod yn anodd weithiau adnabod rhywun y mae problemau iechyd meddwl yn hytrach nag agweddau gwrthgymdeithasol yn effeithio ar ei ymddygiad; rydym yn gweithio i adnabod pobl y mae arnynt angen cymorth penodol yn y maes hwn. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda sefydliadau sy’n bartneriaid i ni ac ar draws gwahanol gynlluniau sy’n darparu cymorth o ran iechyd meddwl. Rydym yn ceisio creu perthynas dda â’r bobl dan sylw a darparu amcanion clir ar eu cyfer wrth iddynt gyflawni gofynion eu dedfryd. Gall hynny fod o fudd iddyn nhw a’r sawl sydd o’u cwmpas – eu teulu, eu ffrindiau a’r cyhoedd.