Mentora

Mentoring

Mae gan lawer o’r bobl sy’n dod drwy’r system cyfiawnder troseddol ystod gymhleth o anghenion, ac eto’n aml nid oes ganddynt y rhwydwaith cymorth a allai eu helpu i ymdrin â’u problemau. Nid yw’r rhan fwyaf o’n defnyddwyr gwasanaeth erioed wedi cael model rôl cadarnhaol yn eu bywyd, neu hyd yn oed wedi profi rhywbeth mor syml â chael rhywun sy’n cymryd diddordeb ynddynt.

Nod sylfaenol ein gwasanaeth mentora Trwy’r Giât yw lleihau aildroseddu trwy gynorthwyo’r gwaith o ailsefydlu dynion a menywod yn effeithiol pan gânt eu rhyddhau o’r carchar. Mae ein timau rhanbarthol yn cynnwys cydlynydd mentoriaid, sy’n rheoli tîm o fentoriaid cyflogedig a gwirfoddol sy’n darparu’r cymorth a all wneud gwahaniaeth mawr i unigolyn sy’n ceisio newid ei fywyd er gwell.

 Yn ystod yr wythnosau cyn cael ei ryddhau o’r carchar, bydd y defnyddiwr gwasanaeth yn cwrdd ag un o’n mentoriaid i greu cynllun gweithredu a chwblhau asesiad o’i anghenion. Yna, ar y diwrnod y caiff ei ryddhau o’r carchar, mae’r mentor yn cwrdd â’r defnyddiwr gwasanaeth wrth giât y carchar cyn treulio hyd at wyth awr gydag ef, gan siarad ar ei ran os oes angen a chan weithio i gwblhau’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod cyntaf. Fel arfer, gallai hynny olygu mynychu ystod o apwyntiadau gan gynnwys apwyntiad gyda rheolwr troseddwyr y gwasanaeth prawf, sicrhau bod y defnyddiwr gwasanaeth yn mynd i’r lleoliad ailsefydlu priodol, rhoi trefn ar fudd-daliadau, cofrestru gyda meddyg teulu ac ati. Ar ôl y cymorth mentora cychwynnol hwn, mae cymorth pellach ar gael sy’n hyblyg ac sy’n cael ei seilio ar anghenion eraill yr unigolyn, a gall gynnwys cyfeirio’r unigolyn at gymorth a gwasanaethau mentora tymor hwy os ydynt ar gael.