Y newyddion diweddaraf


Community Payback
Gwneud iawn â chymunedau

Gyda’i gilydd mae grwpiau o droseddwyr sy’n cyflawni gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned drwy Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, yn rhan o’u dedfryd, wedi cwblhau dros 395,000 o oriau o wasanaeth er budd eu hardal leol yn ystod 2018.


Lee Dutton
Lee yn cael cymeradwyaeth gan Ymddiriedolaeth Butler

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd enwau’r sawl sydd wedi ennill gwobrau a chymeradwyaeth gan Ymddiriedolaeth Butler yn 2018-19 ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Lee Dutton, Uwch-weithiwr Achosion Plant a Theuluoedd yn Ymddiriedolaeth St Giles, sy’n bartner i ni, wedi cael ei gymeradwyo am ei waith.


Rocking horse
Ceffyl yn ceisio codi arian ar gyfer elusen

Mae ceffyl siglo a wnaed â llaw gan bobl sy’n cyflawni gweithgareddau Gwneud Iawn â’r Gymuned wedi’i roi i elusen er mwyn helpu i godi arian ar gyfer hosbis yng Nghaerdydd.


Caroline McCormack
Cydnabyddiaeth i enillwyr gwobrau’r maes prawf mewn seremoni yng Nghaerdydd

Yn ddiweddar mynychodd nifer o bobl o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, dan nawdd Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru, er mwyn dathlu eu gwaith caled, eu hymrwymiad a’u hymroddiad wrth iddynt weithio gyda throseddwyr a dioddefwyr i wella bywydau, trawsnewid cymunedau a lleihau aildroseddu.


Willowbrook Primary School
Ysgol yn diolch i droseddwyr

Mae grwpiau o droseddwyr sy’n gwneud iawn am y troseddau a gyflawnwyd ganddynt wedi helpu i weddnewid ysgol gynradd leol yn ystod y gwyliau hanner tymor.


BBR in action
Y rhaglen Creu Gwell Perthnasoedd ar waith

Mae dyn â hanes o gyflawni troseddau treisgar wedi canmol rhaglen y bwriedir iddi fynd i’r afael â phroblemau personol a gwella perthnasoedd yn y dyfodol.


Restorative Justice
Teulu yn y gogledd yn elwa o gyfiawnder adferol

Yn ôl aelodau o un teulu yn y gogledd, mae ‘pwysau wedi’i godi’ oddi ar eu hysgwyddau ar ôl iddynt gwrdd â’r person a fu’n lladrata o’u cartref.


Newport Sporting Club
Troseddwyr yn trawsnewid clwb bocsio

Mae clwb ffitrwydd a bocsio amatur sydd newydd symud i eglwys wrthi’n adnewyddu ei adeilad, diolch i grwpiau o droseddwyr sy’n gwneud iawn am eu troseddau.


Community Hubs research report
Canolfannau cymunedol – ‘newid mawr o oruchwyliaeth mewn swyddfa’

Mae ymchwil annibynnol wedi taflu goleuni ar y defnydd a wneir o ganolfannau cymunedol yn y sector prawf.


The impact of mentoring
Effaith mentora

Treuliodd Bob* 17 mis yn y carchar am werthu cyffuriau. Roedd gwerthu cyffuriau wedi bod yn rhan fawr o’i fywyd, a dyna’r unig beth yr oedd wedi’i wneud am sawl blwyddyn. Byddai Bob yn byw mewn gwesty pryd bynnag y byddai’n ddigartref.


Offenders praise employability pilot scheme
Troseddwyr yn canmol cynllun peilot cyflogadwyedd

Mae cynllun peilot sy’n helpu pobl yng Nghaerdydd i ddod o hyd i waith wedi cael ei ganmol gan aelod o’r garfan o bobl y mae’r cynllun yn ceisio ei chefnogi.


HMPPS in Wales Awards
Gwaith Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cael sylw yng Ngwobrau Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

Bydd cyflawniadau pobl sy’n gweithio i leihau aildroseddu’n cael eu cydnabod mewn digwyddiad dathlu’n nes ymlaen eleni.


Green Flag Award
Chwifio’r faner werdd dros y Cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned

Mae prosiect a welodd grwpiau o droseddwyr yn gweithio i adnewyddu rhan o ganolfan gymunedol wedi ennill gwobr arbennig yn gydnabyddiaeth am ei waith.


Briton Ferry Football Club
Pel-droed yn helpu I adsefydlu troseddwyr

Mae clwb pêl-droed yn helpu i adsefydlu pobl sydd wedi troseddu yn eu cymuned leol.

Riding Centre
Troseddwyr yn trawsnewid canolfan farchogaeth

Mae canolfan farchogaeth ar gyfer pobl ag anableddau ac anghenion ychwanegol wedi cael ei thrawsnewid gan droseddwyr sydd wedi bod yn gwneud iawn am eu troseddau.

Our Orchard
Partneriaeth newydd yn helpu Ein Perllan i dyfu

Mae partneriaeth gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn hwb i'r gwaith o ddatblygu perllan gymunedol ar dir Ysbyty Athrofaol Llandochau.

GŴR O GAERDYDD YN SBINIO ER BUDD HOSBIS

Mae gŵr o Gaerdydd sy’n gwneud iawn am drosedd a gyflawnodd wedi bod yn cymryd rhan mewn ‘sbinathon’ er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymgyrch hosbis leol i godi arian.

Gwneud Iawn â’r Gymuned yn rhan o brosiect newydd gan y GIG

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar brosiect newydd i helpu i leihau gwastraff ac arbed arian gwerthfawr i’r GIG.

Peiriannau strimio’n cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Mae dau beiriant strimio wedi cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn helpu’r gwasanaeth i atal tanau glaswellt.

Cymorth yn cael ei ganmol gan un a fu’n gaeth i alcohol

Mae dynes a fu’n gaeth i alcohol wedi canmol cymorth cydweithredol Canolfan Adsefydlu Touchstones 12 ym Mae Colwyn a gwasanaethau prawf integredig Cymru am ei helpu i newid ei bywyd er gwell.

Gwaith gwasanaeth prawf Cymru yn cael sylw mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Mae cyflawniadau TRI gweithiwr prawf o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi’u cydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Troseddwyr yn dweud fod yn ddrwg ganddyn nhw

Mae troseddwyr yn Nyfed Powys yn cael y cyfle i gwrdd â’u dioddefwyr a gwneud iawn am eu troseddau.

Cyfiawnder adferol ar waith

David Masters, swyddog gwasanaethau prawf gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, yn cyfweld â throseddwr yn swyddfa brawf Abertawe. Drwy wirfoddoli yng Ngharchar Ei Mawrhydi Abertawe, gwelodd sut mae cyfiawnder adferol yn gweithio, lle mae troseddwyr yn cwrdd â'r dioddefwyr i wneud yn iawn am eu troseddau.

Ail Gyfle

Ar ôl iddo droi dalen lân gyda help y gwasanaethau prawf, mae cyn-droseddwr bellach yn rhoi “ail gyfle” i droseddwyr eraill. Mae’n ddysgu sgiliauiddynt fel rhan o brosiect ailgylchu elusennol flaengar, a hynny yn y gobaith y gallant eu defnyddio mewn swydd yn y dyfodol.

Adeiladu cysylltiadau yn y gymuned

Mae aelodau'r eglwys ym Mhowys wedi canmol troseddwyr a atgyweiriodd rhan bwysig o'i thir

Cadw pethau'n lleol

Prosiect peilot yn dod a'r gwasanaeth prawf i'r gymuned.

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr alwedigaethol

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CRC) Cymru wedi cael ei enwi fel un o’r prif gyflogwyr sydd wedi ymrwymo i hyfforddiant galwedigaethol.

Gwersi achub bywyd

Mae grŵp o droseddwyr, sydd wedi bod yn amddiffyn cartrefi'r Cymoedd rhag tanau mynydd fel rhan o'u dedfryd, wedi bod yn cael gwersi achub bywyd gan ddiffoddwyr tân.

Gwirioni ar fyd natur

Troseddwyr ar gynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned yn troi encil ar Benrhyn Gŵyr yn hafan i fywyd gwyllt.