Y newyddion diweddaraf


Green Flag Award
Chwifio’r faner werdd dros y Cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned

Mae prosiect a welodd grwpiau o droseddwyr yn gweithio i adnewyddu rhan o ganolfan gymunedol wedi ennill gwobr arbennig yn gydnabyddiaeth am ei waith.


Briton Ferry Football Club
Pel-droed yn helpu I adsefydlu troseddwyr

Mae clwb pêl-droed yn helpu i adsefydlu pobl sydd wedi troseddu yn eu cymuned leol.

Riding Centre
Troseddwyr yn trawsnewid canolfan farchogaeth

Mae canolfan farchogaeth ar gyfer pobl ag anableddau ac anghenion ychwanegol wedi cael ei thrawsnewid gan droseddwyr sydd wedi bod yn gwneud iawn am eu troseddau.

Our Orchard
Partneriaeth newydd yn helpu Ein Perllan i dyfu

Mae partneriaeth gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn hwb i'r gwaith o ddatblygu perllan gymunedol ar dir Ysbyty Athrofaol Llandochau.

GŴR O GAERDYDD YN SBINIO ER BUDD HOSBIS

Mae gŵr o Gaerdydd sy’n gwneud iawn am drosedd a gyflawnodd wedi bod yn cymryd rhan mewn ‘sbinathon’ er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymgyrch hosbis leol i godi arian.

Gwneud Iawn â’r Gymuned yn rhan o brosiect newydd gan y GIG

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar brosiect newydd i helpu i leihau gwastraff ac arbed arian gwerthfawr i’r GIG.

Peiriannau strimio’n cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Mae dau beiriant strimio wedi cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn helpu’r gwasanaeth i atal tanau glaswellt.

Cymorth yn cael ei ganmol gan un a fu’n gaeth i alcohol

Mae dynes a fu’n gaeth i alcohol wedi canmol cymorth cydweithredol Canolfan Adsefydlu Touchstones 12 ym Mae Colwyn a gwasanaethau prawf integredig Cymru am ei helpu i newid ei bywyd er gwell.

Gwaith gwasanaeth prawf Cymru yn cael sylw mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Mae cyflawniadau TRI gweithiwr prawf o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi’u cydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Troseddwyr yn dweud fod yn ddrwg ganddyn nhw

Mae troseddwyr yn Nyfed Powys yn cael y cyfle i gwrdd â’u dioddefwyr a gwneud iawn am eu troseddau.

Cyfiawnder adferol ar waith

David Masters, swyddog gwasanaethau prawf gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, yn cyfweld â throseddwr yn swyddfa brawf Abertawe. Drwy wirfoddoli yng Ngharchar Ei Mawrhydi Abertawe, gwelodd sut mae cyfiawnder adferol yn gweithio, lle mae troseddwyr yn cwrdd â'r dioddefwyr i wneud yn iawn am eu troseddau.

Ail Gyfle

Ar ôl iddo droi dalen lân gyda help y gwasanaethau prawf, mae cyn-droseddwr bellach yn rhoi “ail gyfle” i droseddwyr eraill. Mae’n ddysgu sgiliauiddynt fel rhan o brosiect ailgylchu elusennol flaengar, a hynny yn y gobaith y gallant eu defnyddio mewn swydd yn y dyfodol.

Adeiladu cysylltiadau yn y gymuned

Mae aelodau'r eglwys ym Mhowys wedi canmol troseddwyr a atgyweiriodd rhan bwysig o'i thir

Cadw pethau'n lleol

Prosiect peilot yn dod a'r gwasanaeth prawf i'r gymuned.

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr alwedigaethol

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CRC) Cymru wedi cael ei enwi fel un o’r prif gyflogwyr sydd wedi ymrwymo i hyfforddiant galwedigaethol.

Gwersi achub bywyd

Mae grŵp o droseddwyr, sydd wedi bod yn amddiffyn cartrefi'r Cymoedd rhag tanau mynydd fel rhan o'u dedfryd, wedi bod yn cael gwersi achub bywyd gan ddiffoddwyr tân.

Gwirioni ar fyd natur

Troseddwyr ar gynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned yn troi encil ar Benrhyn Gŵyr yn hafan i fywyd gwyllt.