Gwaith Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cael sylw yng Ngwobrau Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

HMPPS In Wales AwardsBydd cyflawniadau pobl sy’n gweithio i leihau aildroseddu’n cael eu cydnabod mewn digwyddiad dathlu’n nes ymlaen eleni.
 
Bydd cyflawniadau nifer o weithwyr prawf o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru. Mae’r gwobrau yn fodd i roi sylw i waith caled staff prawf a staff carchardai, sy’n gweithio gyda throseddwyr i wella bywydau, trawsnewid cymunedau a lleihau aildroseddu.
 
Bydd Graham Thomas yn cael y wobr am arweinyddiaeth yn y gwasanaeth prawf, diolch i’w waith fel Rheolwr Datblygu Gwneud Iawn â’r Gymuned yng Nghymru. Mae ei ymdrech a’i waith caled anhygoel, a’i wybodaeth a’i sgiliau arwain yn sicrhau bod aelodau’r tîm Gwneud Iawn â’r Gymuned yn cael eu hysbrydoli i ddarparu ymyriad llwyddiannus sy’n cynnig gwerth clir a phendant i gymunedau ac sydd hefyd yn ailsefydlu troseddwyr.
 
Mae’r wobr am gynorthwyo dioddefwyr wedi’i dyfarnu i Peter Salami am ei rôl fel hwylusydd Cyfiawnder Adferol, lle mae wedi cael effaith sylweddol ar fywydau nifer o ddioddefwyr a defnyddwyr gwasanaeth. Mae ei frwdfrydedd ynghylch Cyfiawnder Adferol yn cael ei gydnabod, ac mae’n amlwg o’r ymdrech y mae’n ei wneud yng nghyswllt pob atgyfeiriad unigol.
 
Mae’r Swyddog Prawf Caroline McCormack yn ennill y wobr am newid bywydau trwy’r gwasanaeth prawf, ar ôl cael ei henwebu gan ddefnyddiwr gwasanaeth am gael effaith gadarnhaol ar y broses o’i ailsefydlu. Meddai’r defnyddiwr gwasanaeth: “Rwy’n amau a fyddwn i wedi cyflawni hyn i gyd heb yr help a gefais gan Caroline. Rwy’n gwybod mai fi oedd yn gorfod newid yn y pen draw, ond ar ryw adeg neu’i gilydd mae angen i bob un ohonom gael ein harwain ar hyd y llwybr cywir a chael rhywun sydd â ffydd ynom, a dyna ddigwyddodd i mi.”
 
Yn olaf, mae tîm Cyfiawnder Adferol Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi ennill y wobr ar gyfer tîm prawf y flwyddyn oherwydd gwaith tîm gwych a brwdfrydedd anhygoel aelodau’r tîm ynghylch Cyfiawnder Adferol. Gyda’i gilydd maent wedi dangos ymrwymiad enfawr i godi ymwybyddiaeth o effaith a chanlyniadau cadarnhaol posibl Cyfiawnder Adferol, ac maent hefyd wedi bod yn chwilio’n gyson am ffyrdd newydd ac arloesol o ddatblygu a gweithredu’r gwasanaeth.
 
Meddai Dawn Blower, cyfarwyddwr prawf Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: “Roeddwn wedi fy mhlesio’n fawr gan ein holl geisiadau am wobrau eleni. Rwy’n falch iawn dros bob un o’n pedwar enillydd a fydd yn derbyn gwobrau haeddiannol i gydnabod eu harweinyddiaeth a’u gwaith gyda dioddefwyr a defnyddwyr gwasanaeth.”
 
Bydd pob un ohonynt yn casglu eu gwobrau mewn digwyddiad dathlu a gynhelir yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr.
 
Mae rhestr lawn o’r enillwyr i’w gweld yma.

Enillwyr gwobrau 2018