Effaith mentora
 

MentoringTreuliodd Bob* 17 mis yn y carchar am werthu cyffuriau. Roedd gwerthu cyffuriau wedi bod yn rhan fawr o’i fywyd, a dyna’r unig beth yr oedd wedi’i wneud am sawl blwyddyn. Byddai Bob yn byw mewn gwesty pryd bynnag y byddai’n ddigartref. Roedd e’n ennill ei arian drwy werthu cyffuriau, ac nid oedd erioed wedi hawlio budd-daliadau.

Roedd yn pryderu’n fawr am yr adeg y byddai’n cael ei ryddhau o’r carchar, ond aeth tîm Trwy’r Giât i gwrdd ag ef wrth giât y carchar a mynd ag ef i’w dref enedigol ac i’w gyfarfod cyntaf â’r gwasanaeth prawf.

Mae Pact Futures wedi bod yn darparu gwasanaeth mentora Trwy’r Giât ar ran Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ers 2016, gan hybu proses ailsefydlu effeithiol ar gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar. Mae’r mentoriaid - rhai cyflogedig a rhai gwirfoddol - fel rheol yn treulio hyd at wyth awr gyda’r unigolyn ar y diwrnod y caiff ei ryddhau, ac yn mynychu apwyntiadau, yn siarad ar ei ran os oes angen, ac yn gweithio i gwblhau’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod cyntaf â’r gwasanaeth prawf.

Yn dilyn hynny mae’r cymorth a gynigir yn hyblyg ac yn cael ei seilio ar anghenion eraill yr unigolyn, a gall gynnwys cyfarfodydd pellach dros y ffôn neu yn yr ardal leol neu fynychu apwyntiadau gyda’i gilydd yn y dyfodol. Gall y cymorth hwnnw bara rhwng pythefnos a phedair wythnos.
 
Roedd perthynas Bob ag aelodau ei deulu wedi chwalu, felly nid oedd ganddo le i aros. Roedd hefyd yn poeni na fyddai ei fudd-daliadau’n cael eu talu ac roedd ganddo broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys anhwylder straen wedi trawma. Bu tîm mentora Pact Futures yn cynorthwyo Bob ar ei ddiwrnod cyntaf drwy ei helpu i asesu ei opsiynau o ran llety dros dro, mynd i’r ganolfan waith a siarad â meddyg.
 
Yn sgîl yr ymyriadau hynny, rhoddwyd statws blaenoriaeth i Bob ar y rhestr o bobl a oedd yn aros am dŷ, cafodd ystafell mewn llety gwely a brecwast lleol, cafodd ei fudd-daliadau eu talu’n brydlon, ac roedd ei feddyg teulu lleol yn ymwybodol o gyflwr ei iechyd meddwl.
 
Ar ôl wynebu sawl rhwystr yn ystod ei apwyntiadau, dywed Bob na fyddai wedi gallu ymdopi heb fentor i’w gynorthwyo ar y dydd. Mae’n credu y byddai wedi cael ei adael yn ddigartref ac y byddai wedi gorfod mynd yn ôl i werthu cyffuriau, dim ond er mwyn rhoi to uwch ei ben unwaith eto.
 
*mae’r enwau wedi’u newid fel nad oes modd adnabod yr unigolion.