Partneriaethau

Mae amddiffyn y cyhoedd a lleihau troseddu’n amhosibl oni bai bod asiantaethau cyfiawnder troseddol a chymunedau lleol yn cydweithio mewn partneriaeth â’i gilydd.

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y llysoedd, yr heddlu, carchardai, awdurdodau lleol, timau gweithredu ar gamddefnyddio sylweddau, sefydliadau tai a chyngor, a llawer o fudiadau gwirfoddol ac elusennol.

Mae’r holl sefydliadau a’r holl fudiadau hyn yn cyfrannu at roi cynlluniau, gwasanaethau a chamau gweithredu ar waith i sicrhau bod dioddefwyr a’r gymuned yn cael eu hamddiffyn rhag unrhyw risg a achosir gan droseddwyr sy’n byw yn y gymuned, ac maent yn cyfrannu at newid ymddygiad troseddwyr er mwyn sicrhau nad ydynt yn aildroseddu.

Mae enghreifftiau o’n dulliau o weithio mewn partneriaeth yn cynnwys y canlynol:

Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd

Mae Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd (MAPPA) yn amddiffyn y cyhoedd, gan gynnwys y sawl sydd wedi dioddef trosedd o’r blaen, rhag niwed difrifol gan droseddwyr rhyw a throseddwyr treisgar.

Mae hynny’n golygu bod yn rhaid i’r heddlu, y sector prawf, y gwasanaeth carchardai a chyrff eraill sy’n ymdrin â throseddwyr, weithio mewn partneriaeth â’i gilydd i rannu gwybodaeth a datblygu cynllun rheoli risg ar y cyd er mwyn ymdrin â throseddwyr o’r fath.

Nid yw pob troseddwr MAPPA yn achosi risg uniongyrchol o niwed i bobl eraill, ac yn y rhan fwyaf o achosion caiff y troseddwr ei reoli dan drefniadau arferol. Fodd bynnag, mae angen rheolaeth amlasiantaethol weithredol ar nifer o’r troseddwyr.

Dyma’r asiantaethau eraill a allai gael eu cynnwys:

  • Gofal cymdeithasol i blant
  • Gofal cymdeithasol i oedolion
  • Timau troseddau ieuenctid
  • Darparwyr gwasanaethau iechyd
  • Awdurdodau tai lleol
  • Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig sy’n darparu llety i droseddwyr MAPPA
  • Y Ganolfan Byd Gwaith
  • Darparwyr gwasanaethau monitro electronig
  • Asiantaeth Ffiniau’r DU.

Rheoli Integredig Troseddwyr

Dull amlasiantaethol o reoli troseddwyr mynych sy’n cyflawni llawer o droseddau, gan achosi difrod ac achosi niwsans i gymunedau, yw Rheoli Integredig Troseddwyr (IOM).

Mae’r dull gweithredu’n cydnabod bod gan y sawl sy’n aildroseddu nifer o broblemau sy’n cyfrannu at eu hymddygiad troseddol – problemau nad oes modd i un asiantaeth fynd i’r afael â nhw ar ei phen ei hun.

Mae IOM Cymru yn gweithredu ar draws Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, heddluoedd, partneriaethau diogelwch cymunedol, Llywodraeth Cymru, carchardai a byrddau iechyd lleol.

Cynllun Braenaru i Fenywod

Mae’r Cynllun Braenaru wedi’i lunio yn arbennig i ddiwallu anghenion menywod. Mae’n dod â gwasanaethau presennol, megis cymorth i’r sawl sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig, asiantaethau i’r sawl sy’n camddefnyddio cyffuriau, a gwasanaethau tai at ei gilydd mewn modd sy’n gwneud y defnydd gorau o’r gwasanaethau ac sy’n arwain menywod i gyfeiriadau lle na fyddant yn troseddu ymhellach.

Diben y Cynllun Dargyfeirio yw dargyfeirio menywod oddi wrth y System Cyfiawnder Troseddol pan gânt eu harestio, drwy roi cymorth iddynt sy’n cyd-fynd â’u hanghenion.

I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni, ewch i wefan Working Links.