Cyngor ar ôl bod yn y llys

Beth fydd yn digwydd os wyf wedi bod yn y llys?

Byddwch yn dod i gysylltiad â’r gwasanaeth prawf am y tro cyntaf cyn i chi gael eich dedfrydu. Mae ein cydweithwyr yn y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn llunio adroddiadau diduedd a gaiff eu rhoi i’r ynadon er mwyn eu helpu i benderfynu a yw dedfryd gymunedol yn briodol.

Os byddwch yn cael eich dedfrydu i orchymyn cymunedol, bydd swyddog prawf neu swyddog gwasanaethau prawf yn cael ei bennu ar eich cyfer. Byddant nid yn unig yn eich goruchwylio ond hefyd yn eich cynorthwyo er mwyn lleihau’r tebygolrwydd y byddwch yn troseddu eto.

Beth yw’r gwahanol fathau o ddedfrydau?

Mae Gorchymyn Cymunedol yn cynnwys un neu ragor o “ofynion” y mae’r llys wedi datgan bod yn rhaid i chi eu bodloni. Os ydych wedi cael Gorchymyn Cymunedol, bydd y llys yn dweud wrthych am fodloni un neu ragor o “ofynion”.

Gorchymyn Dedfryd Ohiriedig yw dedfryd o garchar a gaiff ei chyflawni yn y gymuned. Mae’n cynnwys un neu ragor o ofynion a gaiff eu gorchymyn gan y llys, ac os byddwch yn gweithredu’n groes iddo gallech gael eich anfon i’r carchar yn awtomatig.

Beth y mae ‘bod ar Drwydded’ yn ei olygu?

Cawsoch eich dedfrydu gan y llys i gyfnod yn y carchar am eich trosedd. Rydych wedi cael eich rhyddhau gan eich bod wedi cwblhau’r elfen o’ch dedfryd yr oedd yn rhaid i chi ei chyflawni mewn dalfa; fodd bynnag, dim ond rhan o’ch dedfryd yw’r elfen honno a byddwch yn cyflawni gweddill eich dedfryd yn y gymuned.

Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn rhwym wrth Drwydded neu wrth Oruchwyliaeth Ôl-ddedfryd yn dilyn cyfnod mewn dalfa, neu gyfuniad o’r ddau beth. Bydd hynny’n dibynnu ar hyd eich dedfryd, a bydd eich swyddog cyfrifol neu aelod o staff y gwasanaeth prawf yn trafod hynny’n fanwl â chi cyn i chi gael eich rhyddhau ac wrth i chi gael eich rhyddhau o’r ddalfa.

Trwydded – Bydd eich swyddog yn gosod amodau’r Drwydded, a bydd llywodraethwr y carchar yn cytuno arnynt cyn i chi gael eich rhyddhau. Byddwch yn cael copi o’r Drwydded a bydd yn rhaid i chi lynu wrthi. Bydd amodau’r Drwydded yn ystyried eich trosedd ac yn ceisio lleihau neu reoli unrhyw risgiau yr ydych yn eu hachosi. Gallai’r amodau osod cyfyngiadau arnoch, a gallent gynnwys amodau er mwyn amddiffyn dioddefwyr a nodwyd neu reoli risgiau eraill a nodwyd.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn torri amodau fy Nhrwydded?

Gallech gael rhybudd ffurfiol neu derfynol yn y lle cyntaf neu gallech gael eich anfon yn ôl i’r carchar am gyfnod penodol neu hyd yn oed am weddill cyfnod eich Trwydded.

Beth y mae cael Goruchwyliaeth Ôl-ddedfryd yn ei olygu?

Gallai’r cyfnod goruchwylio gynnwys amodau llai caeth na’ch Trwydded ond bydd yn parhau i geisio lleihau unrhyw risgiau yr ydych yn eu hachosi. Bydd eich swyddog yn gweithio gyda chi yn ystod y cyfnod hwn i’ch helpu i fynd i’r afael â’r elfennau o’ch bywyd sy’n achosi problemau.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn torri amodau fy Ngoruchwyliaeth Ôl-ddedfryd?

Os byddwch yn torri’r amodau hyn, gallech gael rhybudd yn y lle cyntaf neu gallech gael eich anfon yn ôl i Lys Ynadon ac wynebu cosbau pellach. Mae’r cosbau hynny’n cynnwys:

  • Dirwy
  • Gorchymyn Methu â Bodloni Amodau Goruchwyliaeth – gwaith di-dâl neu gyrffyw
  • Argymhelliad i newid gofynion eich Goruchwyliaeth Ôl-ddedfryd
  • Cael eich anfon i’r carchar am 14 diwrnod, a dychwelyd i Oruchwyliaeth Ôl-ddedfryd wedi hynny.

Bydd gennych bum diwrnod gwaith i ddarparu tystiolaeth ynghylch unrhyw apwyntiadau a gollwyd. Os na fyddwch yn gallu darparu’r dystiolaeth honno, bydd unrhyw rybuddion a roddwyd yn parhau mewn grym a bydd achosion o barhau i fethu â mynychu apwyntiadau’n arwain at beryglu eich amser yn y gymuned.

Beth sy’n dystiolaeth dderbyniol?

Rhaid darparu tystiolaeth dderbyniol cyn pen pum diwrnod gwaith ar ôl unrhyw apwyntiadau a gollwyd. Gallai’r dystiolaeth honno gynnwys manylion apwyntiad meddygol neu dystiolaeth o salwch, llythyrau gan gyflogwyr neu lythyrau gan asiantaethau eraill, er enghraifft y Ganolfan Byd Gwaith, sy’n rhoi manylion apwyntiadau.