Rhaglenni

Un o brif amcanion ein gwaith yw newid ymddygiad troseddwr. Yn rhan o ddedfryd, efallai y bydd unigolyn yn cael gorchymyn i fynychu rhaglen i grŵp neu unigolyn, a all helpu i newid ei ymddygiad er gwell.

Nod y rhaglenni yw helpu i wella sgiliau meddwl, helpu pobl i gyd-dynnu’n well â phobl eraill, lleihau agweddau gwrthgymdeithasol, lleihau’r tebygolrwydd y bydd unigolyn yn aildroseddu, a chadw pobl eraill yn ddiogel.

Mae ein rhaglenni’n cynnwys:

  • Creu Gwell Perthnasoedd - nod y rhaglen yw lleihau’r niwed a wneir gan ddynion sy’n dreisgar neu sy’n ymddwyn yn ymosodol mewn lleoliad domestig, a lleihau’r tebygolrwydd y byddant yn aildroseddu.
  • Rhaglen Sgiliau Meddwl - nod y rhaglen yw lleihau achosion o aildroseddu, drwy addysgu sgiliau datrys problemau sylfaenol a datblygu’r modd y mae pobl yn meddwl ac yn ymddwyn.
  • Rheoli Trais ar gyfer Yfwyr Byrbwyll a Blin - nod y rhaglen yw lleihau ymddygiad ymosodol a thrais drwy fynd i’r afael ag ymddygiad blin a byrbwyll a’r arfer o oryfed mewn pyliau.

Mae ein holl raglenni a’n holl wasanaethau i’w gweld yn ein cyfeirlyfr gwasanaethau: