Gofyniad Gweithgarwch Adsefydlu

RARs

Ymyriad yw Gofyniad Gweithgarwch Adsefydlu, y bwriedir iddo fynd i’r afael ag ystod o wahanol fathau o ymddygiad ac ystod o wahanol lefelau o risg sy’n gysylltiedig â throseddwyr. Nid yw rhaglen wedi’i hachredu neu ymyriad tebyg yn ymdrin â’r mathau hyn o ymddygiad troseddol. 

Mae ein Gofynion Gweithgarwch Adsefydlu yn helpu i:

  • ddiogelu’r cyhoedd a lleihau aildroseddu 
  • galluogi unigolion i feithrin sgiliau a rhinweddau newydd 
  • ei gwneud yn bosibl i ymyriadau gael eu cyflwyno mewn modd cydlynol, gan wella’r tebygolrwydd y byddant yn llwyddo 
  • darparu dull gweithredu mwy hyblyg sydd wedi’i deilwra’n well, sy’n ystyried anghenion amrywiol pob unigolyn.

Mae Gofynion Gweithgarwch Adsefydlu yn helpu unigolion i:

  • ddatblygu sgiliau cyfathrebu a sgiliau datrys problemau mewn perthnasoedd 
  • deall y modd y gall camddefnyddio sylweddau ac alcohol effeithio ar eu bywyd 
  • deall ffyrdd o wella eu sgiliau magu plant 
  • cynnal eu cydnerthedd emosiynol ac ymdrin ag anawsterau emosiynol sy’n dylanwadu ar eu hymddygiad troseddol. 

Mae’r Gofynion Gweithgarwch Adsefydlu hefyd yn cynorthwyo menywod sy’n troseddu, drwy eu helpu i ddeall sut y gallai eu profiadau personol fod wedi effeithio ar eu hymddygiad gwrthgymdeithasol. Gallant ddatblygu sgiliau newydd megis sgiliau datrys problemau, a dysgu sut i sicrhau newid er gwell yn eu bywydau.