Cyfiawnder adferol

Restorative justice

Mae Cyfiawnder Adferol yn galluogi’r sawl y mae trosedd wedi effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol arnynt, a’r sawl sydd wedi cyflawni trosedd, i ddod ynghyd i gywiro’r niwed a achoswyd.
Gall helpu’r sawl sydd wedi dioddef trosedd i wella o’r niwed emosiynol a achoswyd, ac mae’n helpu troseddwyr i ddeall yr effaith y mae eu gweithredoedd wedi’i chael ar bobl eraill.

Mae Cyfiawnder Adferol yn helpu i leihau’r risg o aildroseddu ac mae’n diogelu’r cyhoedd rhag troseddau. Mae’n gallu cynorthwyo dioddefwyr trosedd drwy sicrhau eu bod yn chwarae rhan fwy blaenllaw yn y system cyfiawnder troseddol, ac ar ôl i’r drosedd ddigwydd mae’n eu galluogi i roi diwedd ar y mater. Mae troseddwyr yn cael cyfle i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd a gwneud iawn â’r sawl a ddioddefodd eu trosedd.

Bydd yn helpu troseddwyr i:

  • dderbyn a chydnabod y niwed y mae eu gweithredoedd wedi’i achosi
  • meithrin y sgiliau, yr adnoddau a’r prosesau sy’n angenrheidiol i newid ymddygiad troseddol 
  • cywiro’r niwed y maent wedi’i achosi.