Yr uwch-reolwyr 

Mae ein tîm o uwch-reolwyr yn darparu arweinyddiaeth weithredol a strategol ar draws y sefydliad. Maent yn arbenigwyr yn eu maes ac yn cyfrannu llawer iawn o brofiad i bob un o’u swyddi.

Dawn Blower – Cyfarwyddwr Prawf

Mae Dawn wedi bod yn gweithio yn y sector prawf ers 2005, mewn swyddi’n ymwneud â chyflenwi’n lleol a datblygu busnes. Dylanwadodd yn fawr ar y gwaith o reoli’r prosiect uno i greu Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, ac aeth yn ei blaen i arwain Unedau Cyflenwi Lleol Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr yn llwyddiannus yn yr Ymddiriedolaeth.

Cyn hynny bu Dawn yn rheoli’r Uned Gwybodaeth am Berfformiad, y swyddogaeth rheoli contractau ac agweddau ar faterion masnachol. Mae wedi dal swyddi arwain strategol ym maes cyfiawnder adferol, iechyd troseddwyr a chyflogaeth, hyfforddiant ac addysg. Yn 2014, cafodd Dawn ei phenodi’n Bennaeth Gweithrediadau Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru. Cafodd ei dyrchafu’n Gyfarwyddwr Prawf ym mis Chwefror 2016 a llwyddodd i arwain y sefydliad drwy gyfnod anodd o drawsnewid i fod yn Gwmni Adsefydlu Cymunedol effeithiol a llewyrchus. 

Yn 2018, cafodd Dawn ei phenodi’n Gyfarwyddwr Cyfiawnder ar gyfer y tri Chwmni Adsefydlu Cymunedol sy’n eiddo i Working Links – yng Nghymru; Bryste, Swydd Gaerloyw, Gwlad yr Haf a Wiltshire; a Dorset, Dyfnaint a Chernyw. 

Cyn ymuno â’r sector prawf, bu Dawn yn gweithio ym maes datblygu a chynllunio busnes i Heddlu De Cymru. Mae ganddi radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg a gradd meistr mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol.

Yr uwch-arweinwyr

  • Emma Richards, Pennaeth Gweithrediadau
  • ​Judith Magaw, Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol Gogledd Cymru
  • Victoria Harris, Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol De Cymru 1 – Caerdydd a Bro Morgannwg
  • David Bebb, Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol De Cymru 2 – Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot 
  • Joanne Stephens, Dirprwy Bennaeth Uned Cyflenwi Lleol De Cymru 2 – Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot 
  • Diana Binding, Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol Gwent
  • Deanne Martin, Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol Dyfed Powys
  • David Johnson, Pennaeth Ymyriadau