Yr uwch-reolwyr 

Mae ein tîm o uwch-reolwyr yn darparu arweinyddiaeth weithredol a strategol ar draws y sefydliad. Maent yn arbenigwyr yn eu maes ac yn cyfrannu llawer iawn o brofiad i bob un o’u swyddi.

Dawn Blower – Cyfarwyddwr Prawf

Mae Dawn wedi bod yn gweithio yn y sector prawf ers 2005, mewn swyddi’n ymwneud â darparu gwasanaethau lleol a datblygu busnes. Dylanwadodd yn fawr ar y gwaith o reoli’r prosiect uno i greu Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, ac ers hynny mae wedi arwain unedau datblygu lleol Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr yn llwyddiannus.

Bu Dawn hefyd yn rheoli’r uned gwybodaeth am berfformiad, y swyddogaeth rheoli contractau ac agweddau ar faterion masnachol. Mae wedi dal swyddi arwain strategol yn Ymddiriedolaeth Prawf Cymru ym maes cyfiawnder adferol, iechyd troseddwyr a chyflogaeth, hyfforddiant ac addysg.

Cyn ymuno â’r sector prawf, bu Dawn yn gweithio ym maes cynllunio a datblygu busnes i Heddlu De Cymru. Mae ganddi radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg a gradd meistr mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol.

Yr uwch-arweinwyr

Emma Richards – Pennaeth Gweithrediadau Dros Dro / Pennaeth Uned Gyflawni Leol De Cymru 2

Ymunodd Emma â’r gwasanaeth prawf yn 1998, ac ers hynny mae wedi dal swyddi sy’n amrywio o waith amddiffyn y cyhoedd i waith adsefydlu defnyddwyr cyffuriau. Fel rheolwr, mae wedi rheoli timau cymunedol a oedd yn gyfrifol am oruchwylio achosion cymhleth ym maes amddiffyn y cyhoedd ac am oruchwylio’r troseddwyr mwyaf cyson a oedd yn achosi’r pryder mwyaf yn y cymunedau lleol yr oedd Emma yn gweithio ynddynt.

Ers symud i weithio i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ym mis Mehefin 2014 fel Pennaeth Uned Gyflawni Leol De Cymru 2, mae Emma wedi bod yn ymwneud â datblygu arferion diogelu amlasiantaethol ar draws y de, a arweiniodd at lansio Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol Cwm Taf.

Ar hyn o bryd mae Emma yn Bennaeth Gweithrediadau Dros Dro, ac mae wedi bod yn arweinydd strategol ar gyfer gweithredu gwasanaethau Drwy’r Giât yng Nghymru, gan sicrhau bod pecynnau adsefydlu’n cael eu darparu i bob carcharor sy’n dychwelyd i Gymru.

Judith Magaw – Pennaeth Uned Gyflawni Leol Gogledd Cymru

Ymunodd Judith â’r gwasanaeth prawf yn 1998 ar ôl graddio o Brifysgol Wolverhampton â gradd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. Ers 2005 bu Judith yn dal nifer o swyddi uwch ar hyd a lled y gogledd cyn cael ei phenodi’n Bennaeth Cyflawni Lleol ar gyfer y rhanbarth ar ôl i Ymddiriedolaeth Prawf Cymru gael ei chreu.

Mae Judith wedi parhau yn y swydd honno gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ac mae ganddi hefyd gyfrifoldeb strategol dros y cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned ac amddiffyn y cyhoedd yng Nghymru.

Diana Binding – Pennaeth Uned Gyflawni Leol Gwent

Mae Diana wedi bod yn gweithio yn y sector prawf ers dros 35 mlynedd mewn swyddi gweithredol a strategol mewn amrywiaeth o leoliadau. Arferai gael ei chyflogi gan Ymddiriedolaeth Prawf Llundain cyn iddi symud i weithio i Ymddiriedolaeth Prawf Cymru yn 2012.

Diana yw arweinydd presennol Uned Gyflawni Leol Gwent, ac mae hefyd yn arwain gwasanaethau i fenywod ar ran Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru gan gydweithio’n agos â Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru (IOM Cymru) er mwyn ymgorffori dulliau cyfannol o reoli achosion o’u dechrau i’w diwedd ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy’n fenywod. Mae hefyd yn arwain gwaith ym maes addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae ganddi radd anrhydedd mewn Seicoleg, tystysgrif a chymhwyster mewn Gwaith Cymdeithasol a chymhwyster PRINCE 2.

David Bebb – Pennaeth Uned Gyflawni Leol De Cymru 1

Ymunodd Dave â’r gwasanaeth prawf yn 2000 gan ennill cymhwyster ffurfiol swyddog prawf dair blynedd yn ddiweddarach. Ar ôl cael ei benodi’n rheolwr tîm ar gyfer nifer o swyddfeydd, aeth ymlaen i fod yn ddirprwy bennaeth trawsnewid yng Nghymru ac yna’n ddirprwy bennaeth Unedau Cyflawni Lleol Gwent a Phontypridd. Yn 2014 fe’i penodwyd yn bennaeth ardal De Cymru 1.

Mae Dave hefyd wedi dal swyddi arwain strategol ar lefel Cymru ym maes perfformiad, rhaglenni achrededig, ein swyddogaeth mewn llysoedd a chyfiawnder adferol. Cyn hynny, bu Dave yn gweithio am 15 mlynedd yng Ngwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi, cyn treulio cyfnod byr yn gwneud gwaith monitro electronig.

Ella Rabaiotti – Pennaeth Uned Gyflawni Leol Dyfed Powys

Mae Ella, sydd â gradd yn y Gyfraith ac sy’n swyddog prawf cymwys, wedi bod yn gweithio yn y sector prawf yng Nghymru ers 2001. Cyn i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru gael ei greu, roedd yn swyddog staff i Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Prawf Cymru lle bu’n darparu cymorth strategol i’r tîm gweithredol a’r Bwrdd, yn arwain ym maes cyfathrebu a rheoli rhanddeiliaid, ac yna’n arwain rhaglen newid strategol er mwyn paratoi ar gyfer cynlluniau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i Weddnewid Adsefydlu.

Ella yw’r uwch-arweinydd ar gyfer IOM ac mae’n cadeirio Bwrdd IOM Dyfed Powys sy’n gyfrifol am leihau achosion o aildroseddu drwy bartneriaeth amlasiantaethol gref.

Mae Ella yn aelod o fwrdd menter gymdeithasol werdd sy’n hybu cynhwysiant cymdeithasol ac mae’n fentor brwd, ar ôl ennill Tystysgrif Ôl-radd mewn Mentora yn 2015.