Cyfeirlyfr gwasanaethau

Rydym yn falch o gael rhannu fersiwn ddiweddaraf ein cyfeirlyfr gwasanaethau â chi. Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys gwasanaethau yr ydym wedi bod yn eu darparu ers blynyddoedd lawer, ond mae hefyd yn cynnwys rhai gwasanaethau newydd ac arloesol sydd wedi’u datblygu. Nod yr holl wasanaethau hyn yw lleihau achosion o aildroseddu a galluogi defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau, eu hadnoddau a’u lles.

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau bod y gwasanaethau’n addas ar eu cyfer wrth iddynt geisio gwireddu eu potensial yn llawn. I’n helpu i gyflawni hynny rydym wedi datblygu model mwy personol ar gyfer darparu gwasanaethau, sy’n rhoi cryn dipyn o ryddid i ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth wrth iddynt benderfynu beth fydd yn gweithio orau iddyn nhw, yn unol â’r adnoddau sydd ar gael.

Mae’r ffordd agored hon o weithredu’n golygu mai dim ond y gwasanaethau y mae defnyddwyr ac ymarferwyr yn eu gwerthfawrogi fydd yn cael eu defnyddio. Bydd adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth, a’r effaith y mae’r gwasanaethau yn ei chael ar fywydau pobl, yn hollbwysig wrth i ni barhau i ddatblygu ein gwasanaethau. Fodd bynnag, rydym yn awyddus i’r cyfeirlyfr ateb sawl diben a darparu ar gyfer pob math o gynulleidfa. Gan gadw hynny mewn cof, ein huchelgais yw sicrhau bod ein gwasanaethau ar gael i bawb a fyddai’n eu gwerthfawrogi, ac nid yn unig i’r bobl hynny sydd wedi’u dedfrydu gan lys. Rydym o’r farn bod y cyfeirlyfr yn gam cyntaf tuag at wireddu ein huchelgais.

Dolenni cyswllt perthnasol