Dechrau ar eich cyfnod prawf

Beth y gallaf ei ddisgwyl yn ystod fy apwyntiad cyntaf?

Byddwch yn cwrdd â’ch rheolwr troseddwyr a fydd yn esbonio manylion eich dedfryd i chi ac yn rhoi rhestr o apwyntiadau i chi. Byddwch yn gweithio gyda’ch gilydd i greu cynllun dedfryd. Rhaid i chi gyrraedd yn brydlon a sicrhau nad ydych dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Pa mor aml y mae angen i mi ymwneud â fy rheolwr troseddwyr?

Bydd nifer yr apwyntiadau’n amrywio yn dibynnu ar ofynion eich Trwydded / Gorchymyn Cymunedol a lefel y risg a bennwyd ar eich cyfer yn dilyn asesiad, neu lefel yr anghenion a allai fod gennych. Bydd eich rheolwr troseddwyr yn siarad â chi am hynny ac yn adolygu lefel eich cyswllt yn rheolaidd.

Beth yw cynllun dedfryd?

Byddwch yn gweithio gyda’ch rheolwr troseddwyr i greu cynllun dedfryd. Bydd yn gynllun o’r gwaith y byddwch yn ei wneud gyda’ch rheolwr troseddwyr. Prif nod eich cynllun dedfryd fydd lleihau’r risg y gallech droseddu eto, a sicrhau eich bod chi a phobl eraill yn aros yn ddiogel yn y gymuned. I wneud hynny, byddwch yn cael eich annog i feddwl am y pethau yn eich bywyd a allai wneud i chi aildroseddu, a bydd eich rheolwr troseddwyr yn gweithio gyda chi i nodi ffyrdd o’ch helpu i gadw allan o drwbwl.

Beth y gallai fod gofyn i mi ei wneud?

 • Gwneud Iawn â’r Gymuned
  Mae’n waith di-dâl a allai amrywio o lanhau graffiti neu gasglu sbwriel i baentio neuadd gymunedol.
   
 • Rhaglenni
  Efallai y bydd gofyn i chi fynychu cwrs er mwyn mynd i’r afael â’ch ymddygiad troseddol.
   
 • Gofynion Gweithgarwch Adsefydlu
  Os oes gennych broblemau penodol megis gamblo, camddefnyddio alcohol neu ymddwyn yn ymosodol, neu os ydych wedi bod yn cyflawni troseddau’n ymwneud â cherbydau, efallai y bydd gofyn i chi ddilyn cwrs byr, pwrpasol i’ch helpu i fynd i’r afael â’ch ymddygiad.

A allaf hawlio fy nghostau teithio?

Os ydych yn gymwys, bydd Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn rhoi gwarant deithio i chi cyn eich taith, neu’n eich ad-dalu yn nes ymlaen os byddwch yn cyflwyno tocyn. Fodd bynnag, ni fyddwch yn cael costau teithio:

 • Os ydych yn ennill cyflog
 • Os ydych yn byw o fewn dwy filltir i’r swyddfa y mae disgwyl i chi fynd iddi
 • Os ydych yn mynychu at ddiben adroddiad llys
 • Os ydych yn mynychu apwyntiad nas cynlluniwyd.

A fydd yr hyn y byddaf yn ei ddweud yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Bydd, ond mae cyfyngiadau ar y cyfrinachedd y gellir ei sicrhau. Dim ond â’r bobl neu’r asiantaethau sy’n gysylltiedig â’ch dedfryd y bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu, ond os byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni sy’n gysylltiedig â risg bosibl o niwed i chi neu bobl eraill neu sy’n gysylltiedig â throsedd a gyflawnwyd, mae dyletswydd arnom i drosglwyddo’r wybodaeth honno i’r asiantaeth berthnasol.