Drwy’r Giât

Through the gate

Drwy ein gwasanaeth Drwy’r Giât rydym yn gweithio gyda throseddwyr i ddatblygu cynllun ailsefydlu personol, gyda’r bwriad o’u helpu i ailintegreiddio yn y gymuned a’u cynorthwyo ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o’r carchar. Diben hynny yw eu galluogi i wella eu bywydau’n sylweddol a lleihau’r tebygolrwydd y byddant yn aildroseddu.

Mae’r broses ailsefydlu yn cychwyn ar ddechrau dedfryd o gyfnod mewn dalfa, pan fydd y troseddwr yn cwblhau asesiad Rhan 2 yr Offeryn Sgrinio Sylfaenol yn y Ddalfa gydag un o’n hymgynghorwyr ailsefydlu, er mwyn asesu ei anghenion. Bydd y troseddwr yn cael ei holi mewn amgylchedd diogel ynglŷn â’i broblemau blaenorol o ran llety, cyflogaeth, arian neu fudd-daliadau a bydd yn cael cyfle hefyd i ofyn cwestiynau a rhannu unrhyw bryderon ynglŷn â chael ei ryddhau o’r carchar.

Yna, byddwn yn gweithio gyda’r unigolyn i: 

  • gael gafael ar lety addas cyn ei fod yn cael ei ryddhau o’r ddalfa
  • ei baratoi ar gyfer gwaith a’i helpu i nodi cyfleoedd addas o ran swyddi
  • dod o hyd i hyfforddiant a chyrsiau addysgol addas ar ei gyfer
  • ei helpu i reoli ei arian a’i ddyledion a rhoi cyngor iddo ynghylch sut i hawlio budd-daliadau
  • ei gyfeirio at asiantaethau arbenigol.

Yn ystod 12 wythnos olaf dedfryd defnyddiwr gwasanaeth, bydd gweithiwr ailsefydlu’n cael ei bennu i weithio gyda’r unigolyn tan ddiwedd ei ddedfryd, gan roi hyder iddo symud yn ei flaen.