Ein gweledigaeth a’n gwerthoedd

Ein gweledigaeth

Drwy ein gweithlu medrus ac mewn partneriaeth, byddwn yn darparu gwasanaethau prawf sy’n amddiffyn y cyhoedd, sy’n lleihau achosion o aildroseddu ac sy’n sicrhau bod pobl Cymru yn fwy diogel.

Ein gwerthoedd

Cynorthwyo newid

  • Rydym o’r farn bod pobl yn gallu newid ac rydym yn cynorthwyo troseddwyr i fod yn aelodau cyfrifol o’r gymuned.

Ymgysylltu

  • Rydym yn gweithio gyda chymunedau, ac mewn cymunedau, i greu Cymru sy’n fwy diogel drwy ddarparu gwasanaethau o safon mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill.
  • Rydym yn gwrando ar aelodau’r cyhoedd, troseddwyr a’n staff er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn fwy effeithiol.

Parchu pobl

  • Rydym yn gwerthfawrogi ein staff ac yn sylweddoli mai nhw yw ein hased pwysicaf ac rydym yn eu hannog i arloesi ac yn parchu eu proffesiynoldeb.
  • Rydym yn cynorthwyo ein gilydd, yn rhannu arfer gorau ac yn buddsoddi i ddatblygu ein pobl.
  • Rydym yn ymdrechu i fod yn deg, yn agored ac yn dryloyw ac rydym yn annog gwaith cyfathrebu effeithiol drwy’r sefydliad cyfan.