Gwirfoddoli a lleoliadau gwaith i fyfyrwyr
 

Volunteering and work placements

Rydym yn cynnig cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau gwaith i fyfyrwyr, sy’n chwarae rôl allweddol yn y broses o gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i gyflawni eu dedfryd. Mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad pellach sy’n helpu i adsefydlu defnyddwyr gwasanaeth ac sy’n meithrin cysylltiadau â’r gymuned leol a rhanddeiliaid ehangach.

Rydym yn hybu diwylliant sy’n gwerthfawrogi gwahaniaeth, ac rydym o’r farn bod cynnwys gwirfoddolwyr a lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn uniongyrchol yn y sefydliad yn ein galluogi i fod yn fwy ymatebol i ystod ehangach o anghenion defnyddwyr gwasanaeth ac yn ein galluogi hefyd i ddarparu profiad i bobl o sut mae darparu gwasanaethau adsefydlu.

Ein dull o weithredu

Mae ein dull o weithredu’n cynnwys:

  • gweithio gyda mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr er mwyn gwella amrywiaeth ac ansawdd lleoliadau i wirfoddolwyr;
  • datblygu cydberthnasau cryf â sefydliadau addysg bellach er mwyn darparu profiadau dysgu ystyrlon i oedolion sy’n dymuno ystyried gyrfaoedd mewn amgylcheddau sy’n ymwneud â throseddau neu gyfiawnder cymdeithasol;
  • hybu ymgysylltu cymunedol a chydlyniant cymunedol drwy helpu pobl, a allai fel arall fod wedi’u hallgáu, i gymryd rhan yn eu cymunedau.

Sut i wneud cais am leoliad i wirfoddolwyr

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu ymgymryd â lleoliad gwaith, anfonwch ebost at Keri.Summers@workinglinks.com gan nodi eich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn.