Y Gymraeg

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi mabwysiadu’r egwyddor na fydd yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg wrth gyflawni busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg 2014-17 yn egluro sut y byddwn yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. Un o brif amcanion y cynllun yw cefnogi amcanion busnes craidd Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru – sef helpu i leihau achosion o aildroseddu a chreu cymunedau mwy diogel ar gyfer y sawl sy’n byw yng Nghymru.

Mae ein prif ddull gweithredu’n seiliedig ar sgiliau cyfathrebu effeithiol, felly mae cynnig dewis iaith yn elfen sylfaenol o’n llwyddiant. Yn rhan o’r strategaeth hon, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob aelod o staff o leiaf yn gallu dangos cwrteisi ieithyddol yn Gymraeg.

Ein gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg – gwneud i bethau ddigwydd

Rydym wedi ymrwymo i weithredu’n ddwyieithog a phrif ffrydio gweithgareddau Cymraeg ym mywyd pob dydd y cwmni a’i fusnes. Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn awyddus i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith a ddefnyddir i gyflawni busnes mewnol. Mae’n credu yn gryf bod defnyddio’r Gymraeg yn fewnol yn fodd i osod sylfeini cadarn ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus. Caiff y staff eu hannog i ysgrifennu a siarad Cymraeg wrth weithio o ddydd i ddydd, a darperir cymorth i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ddatblygu eu sgiliau.

Lawrlwytho:

Mae’r cynllun hwn wedi’i lunio yn unol â chanllawiau gan Gomisiynydd y Gymraeg dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, a chafodd ei gymeradwyo’n ffurfiol gan y Comisiynydd ar 8 Rhagfyr 2014 yn dilyn proses ymgynghori agored.