Ein gwaith

Ein nod yw: amddiffyn y cyhoedd, lleihau achosion o aildroseddu ac annog cyfiawnder adferol a gwaith adsefydlu, gan dynnu sylw troseddwyr at y modd y mae eu troseddau’n effeithio ar ddioddefwyr yn ogystal â’r cyhoedd.

Rydym yn gweithio gyda throseddwyr sy’n oedolion, sydd naill ai wedi’u dedfrydu gan y llysoedd i orchymyn cymunedol neu orchymyn dedfryd ohiriedig neu sydd wedi’u rhyddhau ar drwydded o’r carchar i gyflawni gweddill eu dedfryd yn y gymuned. Rydym hefyd yn cynorthwyo troseddwyr sydd wedi’u dedfrydu i lai na 12 mis yn y carchar, drwy’r fenter Drwy’r Giât.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a phartneriaid eraill ym maes cyfiawnder troseddol, gan gynnwys llysoedd, yr heddlu, carchardai, awdurdodau lleol a mudiadau gwirfoddol ac elusennol.

Beth y mae ein pobl yn ei wneud?

  • Gorfodi, rheoli a goruchwylio troseddwyr sydd wedi cael dedfrydau cymunedol ac sydd wedi’u rhyddhau o ddalfa, a gweithio gyda phobl yn y carchar er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad troseddol.
  • Cynorthwyo’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol â gwybodaeth er mwyn darparu adroddiadau ynghylch troseddwyr i’r llysoedd – gelwir y rhain yn adroddiadau cyn dedfrydu.
  • Goruchwylio, monitro ac adsefydlu troseddwyr sydd wedi cael gorchmynion cymunedol, drwy raglenni a gymeradwywyd yn genedlaethol, er mwyn newid ymddygiad a lleihau achosion o aildroseddu.
  • Cyflawni gwaith sy’n ymwneud ag ymyriadau, megis cynnal profion cyffuriau, cyflawni gwaith sy’n gysylltiedig â Gwneud Iawn â’r Gymuned, a chyflawni gweithgarwch sy’n gysylltiedig â chyflogaeth, hyfforddiant ac addysg, er mwyn adsefydlu troseddwyr.
  • Cyfrannu i banelau amlasiantaethol sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r heddlu, y carchar, y sector iechyd a chyrff eraill, er mwyn amddiffyn y cyhoedd.