Gwasanaethau i fenywod

Gosododd Adroddiad Corston yn 2007 y sylfeini ar gyfer dull newydd o drin menywod yn y system cyfiawnder troseddol. Mae llwybrau menywod at droseddu’n wahanol iawn i lwybrau dynion, a phan gaiff menyw ei charcharu neu pan fydd menyw’n cyflawni dedfryd gymunedol bydd hynny’n aml yn effeithio ar lawer o bobl eraill gan gynnwys plant, gan mai’r fenyw sydd efallai’n gofalu amdanynt.

Yn ogystal, mae problemau iechyd meddwl ac achosion o hunan-niweidio’n digwydd yn fwy mynych o lawer na’r cyffredin ymhlith menywod mewn carchar, ac yn aml byddant wedi bod mewn perthynas lle’r oeddent yn cael eu cam-drin. Os caiff yr amgylchiadau hynny eu hanwybyddu, mae’n anodd iawn i fenywod ddod o hyd i ffordd allan o droseddu.

Cynllun Braenaru i Fenywod

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru hefyd yn rhan o’r Cynllun Braenaru i Fenywod, sy’n gynllun partneriaeth. Mae wedi’i lunio yn arbennig i ddiwallu anghenion menywod. Mae’n dod â gwasanaethau presennol, megis cymorth i’r sawl sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig, asiantaethau i’r sawl sy’n camddefnyddio cyffuriau, a gwasanaethau tai at ei gilydd mewn modd sy’n gwneud y defnydd gorau o’r gwasanaethau ac sy’n arwain menywod i gyfeiriadau lle na fyddant yn troseddu ymhellach.

Diben y Cynllun Dargyfeirio yw dargyfeirio menywod oddi wrth y System Cyfiawnder Troseddol pan gânt eu harestio, drwy roi cymorth iddynt sy’n cyd-fynd â’u hanghenion.

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gogledd Cymru (2018-2023)

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn asiantaeth bartner sydd wedi ymrwymo i gyfrannu at amcanion cyffredinol y Strategaeth Genedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. I weld y strategaeth, dilynwch y ddolen gyswllt isod: